ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОГО РОЗВИТКУ РИМСЬКОЇ РАБОВЛАСНИЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ

  • В.О. Джуган
Ключові слова: періоди державно-правового розвитку Римської рабовласницької держави, суспільний лад Риму, державний лад Риму, юридична відповідальність, інститут юридичної відповідальності, інститут юридичної відповідальності в римському праві, джерела права в Римській державі

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей державно-правового розвитку Римської рабовлас- ницької держави впродовж наступних періодів: 1) царського (VIII ст. до н. е. – 509 р. до н. е.); 2) респу- бліканського (509 р. до н. е. – 27 р. до н. е.); 3) монархічного (27 р. до н. е. – 476 р. н. е.). Автор аналізує особливості права та інституту юридичної відповідальності в кожний із вказаних періодів та визначає
значення цього інституту в системі права України.

Посилання

1. Сотниченко В.М. Історія держави і права зарубіжних країн: навчально-методичний посібник. К.: Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. 167 с.
2. Задорожний Ю.А. Основи римського приватного права: курс лекцій. К.: Вид-во НАУ «НАУ-друк», 2009. 92 с.
3. Хома Н.В. Історія держави і права зарубіжних країн: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти. Львів: Новий світ, 2008. 480 с.
4. Новицкий, И.С., Петерский И.С. Римское частное право: учебное пособие. М.: ИКД «Зерцало-М», 2012. 560 с.
5. Садиков В.Н. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран: учебное пособие. М: Проспект. Велби, 2008. 768 с.
6. Основи римського приватного права: підручник / В.І. Борисова, Л.М. Баранова, М.В. Домашенко та ін. Х.: Право, 2008. 224 с.
Опубліковано
2018-04-23
Сторінки
11-15
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ