УДОСКОНАЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ЯКЕ РЕГУЛЮЄ ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА НА ТРАНСПОРТІ

  • О.Ю. Дубинський
Ключові слова: транспорт, додержання законодавства, державний контроль, національне законодавство, недоліки законодавства, удосконалення законодавства

Анотація

У статті аналізується сучасний стан національного законодавства, яке регулює державний контроль за додержанням законодавства на транспорті. Характеризуються наявні недоліки та прогалини, пропо- нуються шляхи вдосконалення національного законодавства, яке регулює державний контроль за до- держанням законодавства на транспорті.

Посилання

1. Про схвалення Стратегії реформування системи державного нагляду (контролю): розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 р. № 1020-р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1020-2017-%D1%80.
2. Гуржій Т. Актуальні проблеми державного контролю у сфері безпеки дорожнього руху. Адміністративне право і процес. URL: http://applaw.knu.ua/index.php/arkhivnomeriv/1-1-2012/item/34-aktualni-problemy-derzhavnohokontrolyu-u-sferi-bezpeky-dorozhnoho-rukhu-huzhii-t-o.
3. Про транспорт: Закон України від 10 листопада 1994 р. № 232/94-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 51. Ст. 446.
4. Косенко О. Правові аспекти здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. URL: http://old.minjust.gov.ua/24659.
5. Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон України від 3 листопада 2016 р. № 1728–VIII. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 4. Ст. 37 (редакція від 1 січня 2018 р.). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1728-19.
6. Про затвердження переліку органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»: постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 р. № 1104. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1104-2017-%D0%BF.
7. Переваги та недоліки мораторію на перевірки бізнесу. URL: https://fakty.ictv.ua/ua/videos/94486/.
8. Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
9. Якимець Л. Продовження мораторію на перевірки: захист інтересів бізнесу чи завада у реалізації прав? Юридична газета. URL: http://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/ prodovzhennya-moratoriyu-na-perevirki-zahist-interesivbiznesu-chi-zavada-u-realizaciyi-prav.html.
10. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон України від 5 квітня 2007 р. № 877–V. Відомості Верховної Ради України. 2007. № 29. Ст. 389.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
48-52
Розділ
СЕКЦІЯ 3 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО