ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ СУБ’ЄКТА ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН У ТРУДОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

  • І.М. Чумаченко
Ключові слова: суб’єкт, суб’єктний склад, правовідносини, процесуальні правовідносини, трудове право України

Анотація

У статті, на основі аналізу наукових поглядів учених, надано авторське визначення поняття суб’єктів процесуальних правовідносин у трудовому праві України. Констатовано, що суб’єктами процесуаль- них правовідносин у трудовому праві України є коло суб’єктів права, за якими чинним законодавством визнано суб’єктивні права та юридичні обов’язки щодо участі в справах із вирішення трудових кон- фліктів, спорів, незалежно від ролі цих суб’єктів у даному процесі. Зазначено, що однією зі суттєвих особливостей процесуальних відносин у трудовому праві є коло їх учасників, або їхній суб’єктний склад.

Посилання

1. Словник іншомовних слів / уклад.: С.М. Морозов, Л.М. Шкарапута. Київ, 2000. С. 680.
2. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. Київ ; Ірпінь, 2005. С. 1728.
3. Философский словарь / под ред. М.М. Розенталя, П.Ф. Юдина. Москва, 1962. 544 с.
4. Петрушенко В.Л. Філософський словник: терміни, персоналії, сентеції. Львів, 2011. 352 с.
5. Марченко М.Н. Теория государства и права : учебник. 2 изд., перераб. и доп. Москва, 2004. 640 с.
6. Хропанюк В.Н., Шанин В.И. Теория государства и права. Москва, 1993. 280 с.
7. Скакун О.Ф. Теорія права і держави : підручник. 2 вид. Київ, 2010. 520 с.
8. Юридична енциклопедія : у 6 т. / за ред. Ю.С. Шемшученка (відп. ред.) та ін. Т. 5: П – С. Київ, 2003. 736 с.
9. Большой юридический словарь / под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. 2 изд., перераб. и доп. Москва, 2003. 704 с.
10. Большая юридическая энциклопедия / В.В. Аванесян и др. Москва, 2007. 688 с.
11. Теория государства и права : курс лекций / под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. Москва, 1997. 672 с.
12. Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия. Опыт комплексного исследования. Москва, 1999. С. 712.
13. Кечекьян С.Ф. Правоотношения в социалистическом обществе. Москва, 1958. 89 с.
14. Загальна теорія держави і права : підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / М.В. Цвік та ін. ; за ред. М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченка, О.В. Петришина. Харків, 2002. 432 с.
15. Прокопенко В.I. Трудове право України : підручник. Xарків, 1998. 480 с.
16. Дмитренко Ю.П. Трудове право України : пiдручник. Київ, 2009. 624 с.
17. Грузінова Л.П., Короткін В.Г. Трудове право України : навчальний посібник. Ч. 1. Київ, 2003. 128 с.
18. Мельник К.Ю. Трудове право України : підручник. Харків, 2014. 480 с.
19. Трудове право України : підручник / за заг. ред. М.І. Іншина, В.Л. Костюка, В.П. Мельника. 2 вид., перероб. і доп. Київ, 2016. 472 с
20. Долгіх Н.П., Марущак В.П. Трудове право : навчальний посібник. Одеса, 2011. 252 с.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
35-38
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ