СУМОВАНИЙ ОБЛІК РОБОЧОГО ЧАСУ

  • З.Я. Малишевська
Ключові слова: сумований облік, робочий час, трудові права, працівник, праця

Анотація

У статті з’ясовано правову природу сумованого обліку робочого часу. Надано авторське визначення даного терміна. Досліджено сутність цього правового явища.

Посилання

1. Дмитренко Ю. Трудове право України : підручник. Київ, 2009. 624 с.
2. Система обліку робочого часу “STOPTime 4.0”. Настанова користувача. URL: http://cardsys.com/data/download/4._STOPTime_4_.0_Nastanova_koristuvacha_.pdf.
3. Болотіна Н. Трудове право України : підручник. 4 вид., стер. Київ, 2006. 725 с.
4. Меэли Мийдла Ванаталу. Рабочее время и время отдыха. 2014. 24 с.
5. Трудовое право России : учебник / под ред. Ю. Орловского, А. Нуртдинова. Москва, 2008. 608 с.
6. Трудовое прав России : учебник для бакалавров / под ред. Ю. Орловского. Москва, 2014. 854 с.
7. Кодекс законів про працю України: Закон № 322VIII від 10 грудня 1971 р. Відомості Верховної Ради України. 1971. Дод. до № 50. Ст. 375.
8. Скоропляс М. Підсумований облік робочого часу і оплата праці. URL: http://tdippte.gov.ua/index.php/zapytanniatavidpovidi/zarobitnaplata/231porciop.
9. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо застосування підсумованого обліку робочого часу: наказ Міністерства праці та соціальної політики № 138 від 19 квітня 2006 р. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN20158.html.
10. Кулачок Л. Лекція № 12. Тема 9: Робочий час і час відпочинку. Правове регулювання робочого часу. URL: http://wwwjurfak.univer.kharkov.ua/studentu/newlections/Trudpravo12.pdf.
11. Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці: наказ Державного комітету статистики України № 480 від 5 грудня 2008 р. URL: http://uazakon.com/documents/date_32/pg_gnnvxf/index.htm.
12. Горіна Г., Панич О. Табель обліку використання робочого часу. Праця і закон. 2013. № 11. С. 35–38.
13. Довженко Р. Порядок застосування підсумованого обліку робочого часу. URL: http://bilyaivkarda.odessa.gov.ua/strukturnpdrozdlirda/upravlnnya/bilyaivkaupravlnnyasocalnogozahistu/poryadokzastosuvannyapdsumovanogooblkurobochogochasu/.
14. Грузінова Л., Короткін В. Трудове право України : навчальний посібник. Київ, 2003. 104 с.
15. Вітковський В. Норми робочого часу як гарантія захисту права працівника на життя. Адвокат. 2010. № 12. С. 22–26.
16. Прокопенко В. Трудове право України : підручник. Xарків, 1998. 480 с.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
20-23
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ