ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦІАЛЬНО-СТРАХОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

  • А.А. Гагун
Ключові слова: соціальна послуга, система надання соціальних послуг, соціально-страхові відноси- ни, державне соціальне страхування

Анотація

У статті аналізуються поняття, сутність, структура та зміст соціально-страхових правовідносин, досліджуються особливості їх правового регулювання, визначається суб’єктний склад соціально-стра- хових правовідносин, з’ясовуються права й обов’язки цих суб’єктів.

Посилання

1. Про соціальні послуги: Закон України від 19 червня 2003 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/966-15.
2. Синчук С. Щодо проблеми децентралізованого правового регулювання відносин соціального забезпечення в Україні. Університетські наукові записки. 2016. № 3. С. 52–61.
3. Андреев В. Правоотношения по государственному социальному страхованию в СССР. Москва, 1962. 232 с.
4. Синчук С. Соціально-страхові правовідносини як різновид правовідносин соціального забезпечення. Вісник Львівського університету. Серія «Юридична». 2014. Вип. 59. С. 266–276.
5. Тучкова Э. Обеспечения права работников на обязательное социальное страхование. Аналитический вестник. 2004. № 5. С. 13–27.
6. Жадан С. Організаційно-правові засади управління державним соціальним страхуванням : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2008. 182 с.
7. Божко Д. Правовідносини із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05. Харків, 2017. 24 с.
8. Адамов А. Суб’єкти страхових правовідносин. URL: http://www.apdp.in.ua/v42/28.pdf.
9. Гуменюк І. Правові основи становлення соціального страхування в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Xарків, 2001. 19 с.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
12-15
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ