ПРЕЦЕДЕНТНИЙ ХАРАКТЕР РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

  • Н.Є. Блажівська
Ключові слова: прецедент, джерело права, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, Європейський суд з прав людини

Анотація

Стаття присвячена розкриттю прецедентного характеру рішень Європейського суду з прав людини. Аналізуються питання стосовно визначення місця рішень Європейського суду з прав людини в націо­нальній правовій системі як джерела права. Досліджуються ознаки рішення Європейського суду з прав людини, які характеризують його як прецедент.

Посилання

1. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України вiд 23 лютого 2006 року № 3477-IV. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/3477-15.
2. Жуйков В. М. Судебная реформа: проблемы доступа к правосудию. М., 2006. 156 с.
3. The European Court of Human Rights: Questions and Answers for Lawyers. URL: http://www.ccbe.eu/fileadmin/ speciality_distribution/public/documents/PD_STRAS/ PDS_Guides___recommendations/EN_PDS_20161021_The- European-Court-of-Human-Rights-Questions-Answers-for- Lawyers.pdf.
4. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Chapman v. United Kingdom» від 18 січня 2001 року. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59154.
5. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Delcourt v. Belgium» від 17 січня 1970 року. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57467.
6. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Borger v. Belgium» від 30 жовтня 1991 року. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57720.
7. Desyatnikova N. Execution of the Decisions of the European Court of Human Rights. URL: http://arno.uvt.nl/show. cgi?fid=134432.
8. Koch A. The Legitimacy of the European Court of Human Rights: the View from the Ground. URL: https://ecthrproject.files. wordpress.com/2011/04/ecthrlegitimacyreport.pdf.
9. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Gautrin and Others v. France» від 20 травня 1998 року. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58166.
10. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Casado Coca v. Spain» від 14 лютого 1994 року. URL: http:// hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57866.
11. Nesterenko P. Some issues concerning application of the practice of the European Court of Human Rights in Ukraine. URL: http://eis.ktu.lt/index.php/EIS/article/view/1082.
12. Мальцев Г.В. Социальные основания права. М., 2007. 723 с.
13. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: міжнародний документ від 04.11.1950 року. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
156-159
Розділ
СЕКЦІЯ 10 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО