ФУНКЦІЇ ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ПРОКУРАТУРИ РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН

  • О.О. Шандула
Ключові слова: прокурор, функції прокуратури, компетенція прокуратури, прокуратура Республіки Казахстан

Анотація

Стаття присвячена дослідженню досвіду Республіки Казахстан у сфері нормативного врегулювання функцій і компетенції органів прокуратури. Аналізується система та зміст функцій прокуратури Респу­бліки Казахстан, проводиться їхній порівняльно-правовий аналіз щодо функцій прокуратури України. Формулюються пропозиції щодо можливості використання досвіду Республіки Казахстан для визна­чення функцій і компетенції прокуратури.

Посилання

1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 г. № 231-V. URL: http://online.zakon.kz/ document/?doc_id=31575852 (дата обращения: 04.05.2018).
2. О прокуратуре: Закон Республики Казахстан от 30 июня 2017 г. № 81-VI. URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_ id=31690116#pos=1;-108 (дата обращения: 04.05.2018).
3. Лапкін А.В. Правові основи прокурорської діяльності: наук.-практ. посібник / за ред. П.М. Каркача. Харків: Право, 2013. 320 с.
4. Конституция Республики Казахстан (принята на рес¬публиканском референдуме 30 августа 1995 года). URL: http://www.akorda.kz/ru/official_documents/constitution (дата обращения: 04.05.2018).
5. Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к/96- ВР (в редакції від 30 вересня 2016 р.). URL: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 03.05.2018).
6. Трагнюк Р.Р. Реформування функцій прокуратури України за новим Законом «Про прокуратуру». Юридичний науковий електронний журнал. 2015. № 3. С. 176–179.
7. Ахметова А.Б. Предназначение прокуратуры в Российской Федерации и Республике Казахстан. Пробелы в российском законодательстве. 2013. № 6. URL: https:// cyberleninka.ru/article/n/prednaznachenie-prokuratury-v-rossiyskoy-federatsii-i-respublike-kazahstan (дата обращения: 04.05.2018).
8. Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1697-VII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/go/1697-18 (дата звернення: 03.05.2018).
9. Лапкін А.В. Закон України «Про прокуратуру». Науково-практичний коментар. Харків: Право, 2015. 680 с.
10. Об официальном толковании статьи 54, подпунктов 1) и 3) пункта 3 статьи 61, а также ряда других норм Конституции Республики Казахстан по вопросам организации государственного управления: Нормативное постановление Конституционного Совета Республики Казахстан от 15 октября 2008 г. № 8. URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/ S080000008_#z21 (дата обращения: 04.05.2018).
11. Каркач П.М., Синчук В.Л. Координаційна функція прокуратури України: навч.-метод. посібник. Харків: Право, 2005. 96 с.
12. Концепция правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года: Утверждена Указом Президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 г. № 858. Казахстанская правда. 2009. Т. 27. URL: http://vmo.kst-goo.kz (дата обращения: 04.05.2018).
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
152-155
Розділ
СЕКЦІЯ 9 СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА