НАЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ АДВОКАТУРИ В КОНТЕКСТІ ТЕНДЕНЦІЙ ПРАВОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

  • А.М. Бірюкова
Ключові слова: адвокатура, глобалізація, правова глобалізація, тенденції розвитку адвокатури, правова система

Анотація

У статті досліджено питання розвитку національної моделі адвокатури в контексті тенденцій право­вої глобалізації. Акцентовано увагу, що як елемент національної правової системи адвокатура узгодже­но розвивається разом із нею. Водночас вплив глобалізації на правову систему держави аналізують в аспекті такого явища, як правова глобалізація, авторський зміст якого розкривається окремо.

Посилання

1. Гончаренко С.В. Верховенство права – стандарт чи шаблон? Захист прав людини в парадигмі верховенства прав: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 17–18 травня 2017 р. К.: ВЦ Академії адвокатури України «A Press», 2017. С.168–173.
2. Марченко М.Н. Государство и право в условиях глобализации. Из-во «Проспект», 2015. 448 с.
3. Хаустова М.Г. Тенденции развития права в условиях глобализации. Проблемы законности. 2013. № 124. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-razvitiya-prava-v-usloviyah-globalizatsii-1 (дата обращения: 19.03.2018).
4. Глазатова Т.С. Современные тенденции развития права в условиях глобализации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2015. 24 с.
5. Нерсесянц В.С. Процессы универсализации права и государства в глобализирующемся мире. Государство и право. 2005. № 5. С. 36–53.
6. Бірюков Р.М. Національна правова система в умовах глобалізації (основні напрями трансформації): дис. … канд. юрид. наук. Одеса, 2011. 205 с.
7. Марченко Н.М., Дерябина Е.М. Основные направления и тенденции развития права в условиях глобализации. Право и государство. 2013. № 4. С. 6–13.
8. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Bigaeva v. Greece» від 28 травня 2009 р. URL: https://www.echr.coe.int/Documents/Research_report_young_ people_ENG.pdf
9. Іваницький С.О. Теоретичні основи організації адвокатури в Україні: принципи та система: монографія. Київ: Інтерсервіс, 2017. 800 с.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
141-144
Розділ
СЕКЦІЯ 9 СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА