СУЧАСНІСТЬ ІНСТИТУТУ СУДУ ПРИСЯЖНИХ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ТА ВИКЛИКИ ПРАКТИКИ

  • О.В. Узунова
Ключові слова: вердикт присяжних, кримінальний процес України, правосуддя, присяжний, процесуальна участь професійного судді в суді присяжних, професійний суддя, система судочинства, статус, суд присяжних, судова реформа, судова система

Анотація

Стаття присвячена комплексному дослідженню основних рис суду присяжних України в умовах сьогодення. Виокремлено прототип суду присяжних на теренах сучасної України. Розглянуто основні моделі побудови суду присяжних, що функціонують сьогодні у світі, та відображено їхні характерні риси. Крім того, запропоновано деякі рекомендації щодо створення в Україні найбільш оптимальної (до реалізації й традицій українського народу та викликів сьогодення) моделі інституту суду присяжних.

Посилання

1. Ковалев Н.Н. Особенности организации суда присяжних в зарубежных странах. Вестник клуба присяжных. 2008. № 1. С. 32–39.
2. Науково-практичний коментар до Кримінального процесуального кодексу України від 13 квітня 2012 р. / за ред. О.А. Банчука, Р.О. Куйбіди, М.І. Хавронюка. Xарків: Факток, 2013. 1072 с.
3. Войнарович А.Б. Участь народу в здійснення правосуддя у кримінальних справах за законодавством України: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.09. Львів. 2011. 204 с.
4. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/254к/96-вр
5. Роль суду присяжних у США та Україні. URL: h t t p : / / y u r i n c o m . c o m / u a / l e g a l _ p r a c t i c e / a n a l i t y c h n a _ yurysprudentsiia/rol_sudu_prysiazhnykh_u_ssha_ta_ukraini-publication/
6. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 2 червня 2016 р. № 1402. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/1402-19
7. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня 2012 р. № 4651. URL: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/4651-17
8. Карпенко М.І., Бандурович А.В. Суд присяжних в Україні. Юридична наука. 2013. № 6. С. 53–58.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
128-131
Розділ
СЕКЦІЯ 8 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-Р