ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТА-ЗАХИСНИКА РОЗРОБКАМИ В ГАЛУЗІ КРИМІНАЛІСТИКИ

  • А.В. Сідєльніков
Ключові слова: кримінальне провадження, криміналістика, адвокат-захисник, криміналістичне забезпечення, збирання доказів, слідча ситуація

Анотація

Стаття присвячена розгляду питань, які стосуються можливості використання криміналістичних знань у забезпеченні діяльності адвоката-захисника з метою збирання доказів, зокрема врахування ним теоретичних положень криміналістичної (слідчої) ситуації.

Посилання

1. Новий тлумачний словник української мови: у 4 томах. Т. 3. Київ: «Аконіт», 2001. 927 с.
2. Кирсанов З.И. Теоретические основы криминалистики: учеб. пособие. Москва: Изд-во в/ч 33965, 1998. 201 с.
3. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Москва: Изд-во Акад. наук СССР, 1958. 703 с.
4. Голунский С.А. Вопросы доказательственного права в Основах уголовного судопроизводства Союза ССР и Союзных Республик. Вопросы судопроизводства и судоустройства в новом законодательстве Союза ССР. Москва, 1959. С. 122–160.
5. Грошевий Ю.М. Вибрані праці / упоряд. О.В. Капліна, В.І. Маринів. Харків: Право, 2011. 656 с.
6. Сучасний словник іншомовних слів: близько 20 тис. слів і словосполучень / укл. О.І. Скопненко, Т.В. Цимбалюк. Київ: Довіра, 2006. 789 с.
7. Новий тлумачний словник української мови: у 4 томах. Т. 4. Київ: «Аконіт», 2001. 941 с.
8. Драпкин Л.Я. Основы криминалистической теории следственных ситуаций: автореф. дисс. … д-ра юрид. наук: спец. 12.00.09. Москва, 1987. 45 с.
9. Криминалистика: учебник / под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. 2-е изд., перераб и доп. Москва: Высш. шк., 2002. 672 с.
10. Яблоков Н.П. Криминалистика: краткий учебный курс. Москва: НОРМА-ИНФРА-М, 2002. 371 с.
11. Шепітько В.Ю. Вибрані твори / Избранные труды. Харків: Видавнича агенція «Апостіль», 2010. 576 с.
12. Журавель В.А. Вибрані твори. Харків: Видавнича агенція «Апостіль», 2016. 704 с.
13. Тищенко В.В. Вибрані праці. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. 436 с.
14. Лузгин И.М. Моделирование при расследовании преступлений. Москва: Юристъ, 1981. 152 с.
15. Ландау И.Л. Ситуационный подход в технико-криминалистическом обеспечении предварительного расследования и судебного следствия: автореф. дисc. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.09. Калининград, 2002. 20 с.
16. Солодухо Н.М. Основные характеристики ситуации. Ситуационные исследования. Вып. 2. Типология ситуаций. Казань: Изд-во Казан. ГТУ, 2006. 152 с.
17. Яновська О. Співвідношення мети та засобів як етична проблема адвокатської діяльності. URL: http://tomorrowslawyer.org/spivvidnoshenya-meti-ta-zasobiv-yak-eti/
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
116-120
Розділ
СЕКЦІЯ 8 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-Р