ЗДІЙСНЕННЯ АДВОКАТОМ ПРЕДСТАВНИЦТВА В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

  • Т.В. Корчева
Ключові слова: адвокат, представник, кримінальне провадження, адвокатська діяльність, професійна правнича допомога

Анотація

У статті досліджуються окремі питання здійснення адвокатом представництва з метою забезпечення реалізації прав і виконання обов’язків учасників кримінального провадження, й наводиться авторське бачення шляхів їх вирішення.

Посилання

1. Конституція України: станом на 30 вересня 2016р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96- %D0%B2%D1%80 (дата звернення: 24.04.2018).
2. Основні принципи, що стосуються ролі юристів. Прийнято Восьмим Конгресом ООН щодо попередження злочинності та поводження з правопорушниками; Гавана, 27 серпня - 7 вересня 1990 року. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/995_313 (дата звернення: 25.04.2018).
3. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012р. № 4651-У1 / Дата оновлення 12.04.2018. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (дата звернення: 23.04.2018).
4. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02.06.2011 р. № 3460-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 51. Ст.577. / Редакція від 07.01.2018 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3460-17 (дата звернення: 21.04.2018).
5. Русанова О.Г. Процесуальне представництво адвоката у кримінальному процесі як гарантія захисту конституційних прав потерпілого. Адвокат. 2012. № 2. С. 42 – 45. URL: http:// nbuv.gov.ua/UJRN/adv_2012_2_8 (дата звернення: 23.04.2018).
6. Кирилюк Л.В. Адвокат – представник потерпілого, цивільного позивача та цивільного відповідача у кримінальному судочинстві України. Форум права. 2009. № 1. С. 252–259. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2009_1_38(дата звернення: 25.04.2018).
7. Лисюк Ю. В. Представник потерпілого як захисник у кримінальному провадженні. Південноукраїнський правничий часопис. 2013. № 3. С. 159. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Pupch_2013_3_57 (дата звернення: 26.04.2018).
8. Іскендерова Г.Т. Представництво та захист адвокатом прав потерпілого у кримінальному провадженні на підставі угоди про примирення. Вісник кримінального судочинства. 2016. № 2. С. 45 – 50. URL: http://vkslaw.knu.ua/images/ verstka/2_2016_Iskanderova.pdf (дата звернення: 25.04.2018).
9. Рибалка О.В. Представництво і захист адвокатом інтересів потерпілого в кримінальному провадженні. Право і суспільство. 2013. № 6-2. С. 358 – 361. URL: pravoisuspilstvo.org. ua/archive/2013/6-2_2013/83.pdf (дата звернення: 27.04.2018).
10. Шибіко В.П. Проблема забезпечення прав потерпілого за новим КПК України 2012 року. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2013. № 1. С. 307-313. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aymvs_2013_1_54 (дата звернення: 28.04.2018).
11. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 р. № 5076-17. /Редакція від 05.01.2017р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5076-17 (дата звернення: 23.04.2018).
12. Моторигіна М.Г. Сторона захисту в судовому провадженні у першій інстанції: монографія / за ред. д. ю. н., проф.. О. В. Капліної. Харків: Оберіг, 2018. 306 с.
13. Кримінальний процес: підручник / за ред. В.Я. Тація, Ю.М. Грошевого, О.В. Капліної, О.Г. Шило. Харків: Право, 2013. 824 с.
14. Татаров О.Ю. Загрози при накладенні арешту на майно третіх осіб. URL: http://blog.liga.net/user/otatarov/ article/21968.aspx (дата звернення: 23.04.2018).
15. Верхогляд-Герасименко О.В. До питання накладення арешту на майно третіх осіб у кримінальному провадженні. Вісник кримінального судочинства. 2017. № 1. С. 20–27.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
94-97
Розділ
СЕКЦІЯ 8 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-Р