ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ОПЕРАТИВНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ

  • Г.Г. Галстян
Ключові слова: оперативно-розшукова діяльність, оперативно-технічні засоби, спеціальна техніка, зарубіжний досвід, правоохоронна діяльність

Анотація

У статті проаналізовано зарубіжний досвід використання оперативної техніки. Трактуються тенден­ції розвитку не тільки самої оперативної техніки, а й її нормативного регулювання, наведено прикла­ди оперативно-технічних засобів, що використовуються у різних правоохоронних органах зарубіжних країн. Висвітлюються проблеми, що пов’язані із використанням інформації, отриманої оперативно-тех­нічними засобами.

Посилання

1. Кислий А.М., Чайка Р.А., Денисенко М.М. Зарубіжний досвід нормативного регулювання негласних слідчих (розшукових) дій. Наукові праці МАУП, 2016, вип. 49(2), с. 65–73.
2. Бандурка О.М. Оперативно-розшукова компаративістика: монографія / О.М. Бандурка, М.М. Перепелиця, О.В. Манжай, В.В. Шендрик. Х.: Золота миля, 2013. 352 с.
3. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 із змінами і доповненнями на 02.07.2015 / Відомості Верховної Ради України. 1992. № 22 (02.06.1992).
4. Тузов Л.Л. Законодательные акты, регламентирующие оперативно- розыскную деятельность в Российской Федерации, странах СНГ и Балтии: учеб. пособие / Л.Л. Тузов, А.Д. Шейшеев; под ред. И.А. Климова. М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 176 с.
5. Regulation of Investigatory Powers Act 2000 (U.K.) URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/23/contents.
6. Багрій М.В. Негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні: монографія. / М.В. Багрій, В.В. Луцик. Тернопіль, 2014. 308 с.
7. Садова Т.В. Обмеження прав і свобод у кримінальному судочинстві України та держав англо-американської правової системи в контексті міжнародних стандартів: монографія за ред. С.М. Смокова. Івано-Франківськ: Надвірнянська друк., 2011. 177 с.
8. Погорецький М.А. Впровадження інституту негласних (розшукових) слідчих дій в правозастосовну практику. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2012. № 2. С. 56–63. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boz_2012_2_9.
9. Жалдак С.І. Стандарти нормативно-правової регламентації негласних актів розслідування в європейському кримінальному процесуальному законодавстві. Вісн. Акад. адвокатури України. 2014. № 3(31). Т. 11. С. 107–115.
10. Багрій М.В. Негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні: монографія / М.В. Багрій, В.В. Луцик. Тернопіль, 2014. 308 с.
11. Басецкий И.И. Научно-практический комментарий к Закону Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» / И.И. Басецкий, Н.И. Лапатик, Л.В. Саленик. Минск: Академия МВД, 2001. 118 с.
12. Положення про Департамент кіберполіції Національної поліції України, затверджене наказом Національної поліції України від 10.11.2015 № 85. К.: Національна поліція України, 2015.
13. Полиция зарубежных стран: система организации и опыт профессиональной подготовки кадров: учебное пособие / С.В. Асямов, Д.М. Миразов, А.А. Таджиев, А.С. Якубов. Т.: Издательство «Fan va texnologiya», 2010. 452 с.
14. Макнамара Д. Секреты компьютерного шпионажа: Тактика и контрмеры; пер с англ.; под ред. С.М. Молявко. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004. 536 с.
15. Бахта А.С. Вопросы оперативно-розыскной деятельности в решениях Конституционного Суда Российской Федерации: научно-практическое пособие / А.С. Бахта, О.А. Вагин, А.Е. Чечетин. Хабаровск: Дальневосточный юридический институт МВД России, 2012. 64 с.
16. Махов В.Н. Уголовный процесс США (досудебные стадии): учебное пособие / В.Н. Махов, М.А. Пешков. М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел- Синтез», 1998. 208 с.
17. Дундуков М.Ю. Разведка в государственном механизме США. М.: Кучково поле, 2008. 448 с.
18. Логинов Е.Л. Отмывание денег через интернет-технологии. Методы использования электронных финансовых технологий для легализации криминальных доходов и уклонения от уплаты налогов: учебное пособие. М.: ЮНИТИ- ДАНА, 2012. 208 с.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
78-81
Розділ
СЕКЦІЯ 8 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-Р