ПОНЯТТЯ І СИСТЕМА СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

  • В.В. Вапнярчук
Ключові слова: слідчі (розшукові) дії, система слідчих (розшукових) дій, обшук, огляд

Анотація

У публікації виділяються особливості слідчих (розшукових) дій, які дозволяють відмежувати їх від інших процесуальних і не процесуальних дій, а також визначити їх систему. Критично проаналізовані висловлені в науковій літературі погляди щодо можливості виділення як самостійних окремих слідчих (розшукових) дій та проведено розмежування огляду від обшуку.

Посилання

1. Вапнярчук В.В. Теорія і практика кримінального процесуального доказування: моногр. Харків: Юрайт, 2017. 408 с.
2. Погорецький М. Поняття, зміст та структура кримінального процесу: проблеми теорії та практики. Право України. 2013. № 11. С. 42–54.
3. Сергєєва Д. Поняття та види слідчих (розшукових) дій за чинним КПК. Право України. 2013. №11. С. 180–188.
4. Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма: моногр. Москва: ООО Изд-во «Юрлитинформ», 2001. 208 с.
5. Кудінов С.С., Шехавцов Р.М., Дроздов О.М., Гриненко С.О. Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні: навч.-практ. посіб. Харків: Оберіг, 2013. 344 с.
6. Лук’янчиков Є., Лук’янчиков Б. Негласні слідчі (розшукові) дії – засоби процесуального доказування. Право України. 2014. № 10. С. 106–115.
7. Шепітько В. Система слідчих дій за кримінальним процесуальним законом та механізм її реалізації у криміналістиці. Право України. 2013. № 11. С. 198–205.
8. Шепітько В.Ю. Криміналістика і кримінальний процес: система залежностей та суперечностей. Юрид. часопис НАВС. 2013. № 1(5). С. 186–191.
9. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / за заг. ред. Гончаренка В.Г., Нора В.Т., Шумила М.Є. Київ: Юстиніан, 2012. 1224 с.
10. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затв. наказом Мін-ва юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5. URL:http://zakon3. rada.gov.ua/laws/show/z0705-98.
11. Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 13.12.2012 р.: судова справа № 5-1509к12 (№ за ЄДРСР: 28309347).
12. Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 13.03.2014 р.: судова справа № 5-1126км14 (№ за ЄДРСР: 37879866).
13. Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 12.11.2015 р.: судова справа № 5-2095км15 (№ за ЄДРСР: 53570730).
14. Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 09.02.2016 р.: судова справа № 5-1011км15 (№ за ЄДРСР: 55979851).
15. Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Следственные действия в российском уголовном процессе: учебн. пособ. Санкт-Петербург: СПбГИЭУ, 2004. 73 с. URL: http://kalinovsky-k.narod.ru/p/sd/3-1-2.htm.
16. Ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.03.2018 р.: судова справа № 757/11254/18-к (№ за ЄДРСР: 72530872).77
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
73-77
Розділ
СЕКЦІЯ 8 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-Р