КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНУ, СКЛАД ЯКОГО МІСТИТЬ ОЦІНОЧНУ ОЗНАКУ

  • О.В. Ус
Ключові слова: кваліфікація злочину, кримінально-правова оцінка вчиненого діяння, кримінально-правова норма, оціночна ознака (поняття)

Анотація

Стаття присвячена проблемам кваліфікації злочину, склад якого містить оціночну ознаку. З’ясоване поняття оціночної ознаки, її правова природа, місце в системі КК, зміст, форма вираження, способи тлумачення та види. Запропоновані правила (рекомендації) кримінально-правової оцінки (кваліфікації) злочину, склад якого характеризується оціночною ознакою.

Посилання

1. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. 2-е изд., перераб и дополн. М.: «Юристъ», 2004. 304 с.
2. Орловський Р.С. Оціночні поняття в законодавчій регламентації інституту співучасті. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». Вип. 3. Т. 3. 2014. С. 70–74.
3. Панов М.І. Вибрані наукові праці з проблем правознавства. К.: ІнЮре, 2010. 812 с.
4. Наумов А.В. Применение уголовно-правовых норм. Волгоград: Изд-во ВСШ МВД СССР, 1973. 176 с.
5. Питецкий В.В. Конкретизация оценочных признаков уголовного законодательства. Советская юстиция. 1991. № 2. С. 12–13.
6. Малиновский А.А. Оценочные понятия в законодательстве. Законодательная техника современной России: состояние, проблемы совершенствования. Сб. статей: в 2-х т. / под ред. В.М. Баранова. Н. Новгород, 2001. Т. 1. С. 268–272.
7. Кривоченко Л.М. Вибрані праці. Х.: Право, 2016. 647 с.
8. Панов Н.И. Проблемы методологии формирования понятийного аппарата юридической науки. Х.: Право, 2011. С. 10–12.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
63-67
Розділ
СЕКЦІЯ 7 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО