РІШЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЯК ДЖЕРЕЛА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

  • О.І. Соболь
  • Р.С. Южека
Ключові слова: Європейський суд з прав людини, прецедент, правові позиції, джерела кримінального права

Анотація

У статті розглянуто значення рішень Європейського суду з прав людини як потенційних джерел на­ціонального кримінального права. Розглянуто аналіз судової практики щодо віднесення рішень ЄСПЛ до джерел кримінального права України.

Посилання

1. Коруц У.З. Окремі питання виконання рішень Європейського суду з прав людини. Актуальні проблеми правознавства. 2016. Вип. 1. С. 49–53.
2. Завгородній В.А. Рішення Європейського суду з прав людини як акти тлумачення норм конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право» / редкол. Ю.М. Бисага, Д.М. Белов, С.Б. Булеца та ін.. Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2014. Вип. 24. Т. 1. С. 29–33.
3. Про виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23 лютого 2006 р. № 3477-IV URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/3477-15.
4. Андріанов К.В. Роль контрольного механізму Конвенції про захист прав і основних свобод людини в процесі реалізації її норм: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.11. К., 2003. 18 с.
5. Константий О.В. Практика Європейського суду з прав людини як джерело судового правозастосування Верховного Суду України. Вісник Верховного Суду України. № 1 (137). 2012. С. 33–36.
6. Буткевич О.В. Рішення Європейського суду з прав людини в українській правозастосовній практиці. Європейський суд з прав людини. Судова практика / за заг. ред. В.Г. Буткеви¬ча. К.: Ред. журн. «Право України», 2011. Дод. до журн. «Право України». Вип. 1. Ч. 3: Стаття 3 ЄКПЛ. Заборона катувань: у 3 ч. 2011. С. 5–28.
7. Соловйов О.В. До питання про національно-юридичний статус практики Європейського суду з прав людини. Часопис Академії адвокатури України. 2010. № 6. С. 1–9.
8. Кузембаєв О.С. Рішення Європейського суду з прав людини як джерела кримінального права. Правове життя сучасної України: тези доп. міжнар. наук. конф. проф.-викл. і аспірант. складу (5–6 червня 2009 р., м. Одеса) / відп. ред. Ю.М. Оборотов. ОНЮА. Одеса: Фенікс, 2009. C. 537–539.
9. Рішення Конституційного суду України у справі № 1-33/99 (справа про смертну кару) від 29 грудня 1999 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-99.
10. Рішення європейського суду з прав людини в галузі ЗМІ. URL: http://studopedya.ru/1-108208.html.
11. Андрушко П.П. Джерела кримінального права України: поняття, види. Адвокат. 2011. № 8 (131). С. 20.
12. Дудаш Т.І. Практика Європейського суду з прав людини: навч. посібник. К.: Алерта, 2014. С. 183.
13. Уваров В. Г. Застосування практики Європейського суду з прав людини та норм міжнародно-правових актів в удосконаленні кримінального судочинства України: монографія / за заг. ред.. В.М. Тертишника. Дніпропетровськ: ДДУВС; Ліра ЛТД, 2012. С. 214.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
57-59
Розділ
СЕКЦІЯ 7 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО