КВАЛІФІКУЮЧІ Й ОСОБЛИВО КВАЛІФІКУЮЧІ ОЗНАКИ ЗЛОЧИННОГО ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ПОВОДЖЕННЯ ЗІ ЗБРОЄЮ, А ТАКОЖ ІЗ РЕЧОВИНАМИ І ПРЕДМЕТАМИ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ ПІДВИЩЕНУ НЕБЕЗПЕКУ ДЛЯ ОТОЧЕННЯ (СТАТТЯ 414 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ)

  • Я.С. Кулькіна
Ключові слова: кваліфікуючі ознаки, особливо кваліфікуючі ознаки, склад злочину, диференціація злочинів, порушення правил поводження зі зброєю та іншими речовинами і предметами

Анотація

Стаття присвячена з’ясуванню змісту й характерних рис кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак злочинного порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення.

Посилання

1. Кримінальне право України: заг. част.: підр. / за ред. проф. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. Харків: Право, 2010. 456 с.
2. Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления. Москва: Госюриздат, 1957. 363 с.
3. Кругликов Л.Л., Васильевский А.В. Дифференциация ответственности в уголовном праве. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2002. 300 с.
4. Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: навчальний посібник. Київ: Юрінком Інтер, 2006. 704 с.
5. Лесниевски-Костарева Т.А. Дифференциация уголовной ответственности. Теория и законодательная практика. Москва: НОРМА, 2000. 400 с.
6. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. / за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, В.І. Борисова, В.І. Тютюгіна. Харків: Право, 2013. Т. 2. 1040 с.
7. Правила судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, затв. Наказом МОЗ України від 17 січня 1995 р. № 6. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/z0255-95.
8. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. / за заг. ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка. Київ: Алерта; КНТ; Центр учбової літератури, 2009. Т. 2. 624 с.
9. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
10. Локтіонова В.В. Створення небезпеки заподіяння фізичної та екологічної шкоди у злочинах проти довкілля. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2013 № 5. С. 219–223.
11. Діагностичні критерії смерті мозку та процедура констатації моменту смерті людини: затв. Наказом МОЗ України від 23 вересня 2009 р. № 821. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/z1757-13.
12. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар / за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. Київ: Юридична думка, 2010. 1288 с.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
39-42
Розділ
СЕКЦІЯ 7 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО