ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЯК ОДИН ІЗ МЕХАНІЗМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЗАСУДЖЕНИХ

  • О.В. Краснокутський
Ключові слова: Європейський суд з прав людини, практика суду, забезпечення прав засуджених, використання практики суду, механізм забезпечення прав засуджених

Анотація

Стаття присвячена розгляду питання про юрисдикцію Європейського суду з прав людини щодо кри­мінально-виконавчих правовідносин, а також можливості використання практики цього Суду в діяль­ності з виконання кримінальних покарань і забезпеченні прав засуджених осіб.

Посилання

1. Значення для судів України рішень Європейського Суду з прав людини за результатами розгляду виборчих спорів. Судова апеляція. 2009. № 2(15). С. 82–89.
2. Аналіз застосування практики Європейського суду з прав людини та дотримання судовими інстанціями Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. URL: https://mka.court.gov.ua/sud1490/uzagalnenj/uzagal_sud_ praktik/konvencia_krim.
3. Аналіз практики застосування загальними місцевими судами Запорізької області при здійсненні судочинства у кримінальних справах рішень Європейського суду з прав людини та дотримання судами Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року за 2013 рік. URL: https://court.gov.ua/userfiles/an_Dad.doc.
4. Про здійснення експертизи проектів законів та проектів актів Кабінету Міністрів України, а також нормативно-правових актів, на які поширюється вимога державної реєстрації, щодо відповідності положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини: Наказ Міністерства юстиції України від 20.08.2008 № 1219/7. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/v1219323-08.
5. Коваль І. Експертиза нормативно-правових актів та їх проектів на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_11524.
6. Пархоменко Н.М. Джерела права: проблеми теорії та методології: монографія. Київ: ТОВ «Видавництво: Юридична думка», 2008. 336 с.
7. Раданович Н.М. Національна імплементація міжнародних договорів щодо прав людини: загальнотеоретичне дослідження (на матеріалах впровадження Конвенції про захист прав і основних свобод людини): автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 / Львівський національний ун-т імені Івана Франка. Львів, 2000. 19 с.
8. Значення для судів України рішень Європейського Суду з прав людини за результатами розгляду виборчих спорів. Судова апеляція. 2009. № 2(15). С. 82–89.
9. Слінько Т.М. Практика Європейського суду з прав людини як джерело інтерпретаційної діяльності Конституційного суду України. Форум права. 2013. № 3. С. 596–601.
10. Справа Нечипорук і Йонкало проти України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/974_683.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
34-38
Розділ
СЕКЦІЯ 7 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО