СТАВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ДО ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

  • С.В. Єрмолаєва-Задорожня
Ключові слова: ставлення, громадянське суспільство, правоохоронні органи, злочинність проти правоохоронців

Анотація

У статті розглядається проблема ставлення громадянського суспільства до діяльності правоохорон­них органів, що зумовлює скоєння групи злочинів щодо перешкоджання службовій діяльності право­охоронців. Автором виокремлюються декілька аспектів такого ставлення, на підставі чого робиться висновок про негативне ставлення громадянського суспільства до правоохоронної системи.

Посилання

1. Логвиненко М.І. Громадянське суспільство як головний чинник активізації діяльності правоохоронних органів, що забезпечують економічну безпеку України / М.І. Логвинен¬ко, Н.В. Леунова. Форум права. 2017. № 1. С. 94–98. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2017_1_18
2. Щодо здійснення правозахисної функції організаціями громадянського суспільства. Аналітична записка. URL: http:// www.niss.gov.ua/articles/1283/ (дата звернення 12.03.2018 р.).
3. Громадський сектор і політика: взаємодія, нейтралітет чи боротьба? – загальнонаціональне та експертне опитування URL: http://dif.org.ua/article/gromadskiy-sektor-i-politika-vzaemodiya-neytralitet-chi-borotba
4. Головкін Б.М. Як стають жертвами злочинів. Проблеми законності. 2017. Вип. 136. С. 161–172. URL: http://nbuv.gov. ua/UJRN/Pz_2017_136_19
5. Моніторинг незаконного насильства в поліції України 2014–2017 рр. URL: http://khisr.kharkov.ua/files/ docs/1514551327.pdf (дата звернення 11.02.2018 р.).
6. Запобігання та протидія корупції: навч. посіб. / А.М. Михненко, О.В. Руснак, А.М. Мудров та ін.; за ред. А.М. Михненка. 4-те вид., переробл. й доповн. К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2013. 666 с. С. 275.
7. Деякі аспекти реформування Міністерства внутрішніх справ України. Аналітична записка. URL: http://www.niss.gov. ua/articles/1667/ (дата звернення 12.03.2018 р.).
8. Ставлення населення до правоохоронних органів та судів в Україні. URL: http://old.razumkov.org.ua/upload/ mmelnyk_mishchenko_law-enforcement_XII-2012.pdf (дата звернення 12.03.2018 р.).
9. Громадська думка, грудень-2017: виборчі рейтинги і рейтинги довіри. URL: http://dif.org.ua/article/ reytingijfojseojoej8567547 (дата звернення 12.03.2018 р.).
10. Сердюк О.О. Публічна безпека та довіра до правоохоронних органів: За результатами досліджень 2013–2017 років, проведених у Харківській області: монографія / Сердюк О.О., Бугайчук К.Л.; за заг. ред. Сокуренка В.В.; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Голов. упр. Нац. поліції в Харків. обл. Харків: ХНУВС, 2017. 360 с. С. 39.
11. Громадська думка як чинник ефективності діяльності правоохоронних органів в Україні. Аналітична записка. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/468/ (дата звернення 12.03.2018 р.).
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
30-33
Розділ
СЕКЦІЯ 7 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО