БЕЗПОСЕРЕДНІЙ ОБ’ЄКТ СКЛАДІВ ЗЛОЧИНІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ Ч. 1 СТ. 163 КК УКРАЇНИ ТА СТ. 267 КК ПОЛЬЩІ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА

  • І.В. Єдинак
Ключові слова: таємниця кореспонденції, право на таємницю, безпосередній об’єкт складу злочину

Анотація

У статті здійснено порівняльний аналіз доктринальних підходів щодо безпосередніх об’єктів складів злочинів, передбачених ч. 1 ст. 163 Кримінального кодексу України та ст. 267 Кримінального кодексу Республіки Польща. Визначено основний безпосередній об’єкт цих злочинів.

Посилання

1. Хавронюк М.І. Наукове осмислення правової доктрини та кримінального законодавства зарубіжних країн. Вісник Асоціації кримінального права України 2013. № 1 (1).
2. Трубніков В.М. Поняття об’єкта злочину з нових позицій. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 2009. № 841.
3. Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna. Wydanie 7/ redactor Marek Bojarski. Wolters Kluwer . 2017. Warszawa.
4. Гавриш С.Б. Кримінально-правова охорона довкілля в Україні. Проблеми теорії, застосування і розвитку кримінального законодавства. К.: Видавництво інституту законодавства Верховної Ради України, 2002.
5. Ємельянов В.П. Визначення об’єкта злочину у кримінально-правовій науці: дискусійні питання. Вісник Запорізького інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2009. № 2.
6. Коржанський М. Цінність суспільних відносин / М. Коржанський, О. Коржанська. Право України. 2006. № 12.
7. Тацій В.Я. Об’єкт і предмет злочину в кримінальному праві: монографія. Харків: Право, 2016.
8. Грищук В.К. Кримінальне право України. Загальна частина: навчальний посібник. Київ: Видавничий дім «Ін Юре», 2006.
9. Українське кримінальне право. Загальна частина: підручник / П.Ф. Берзін, Т.А. Денисова, О.О. Дудоров та ін.; за редакцією В. О. Навроцького. Київ: Юрінком Інтер, 2013.
10. Коржанський М.Й. Предмет і об’єкт злочину: монографія. Дніпропетровськ: Юридична академія Міністерства внутрішніх справ; Ліра ЛТД, 2005.
11. Лихова С.Я. Злочини у сфері реалізації громадянських, політичних та соціальних прав і свобод людини і громадянина (розділ V КК України): монографія. К.: Видавничо-поліграфічний центр Київський університет, 2006.
12. Мягков М.О. Щодо проблеми об’єкта злочину в науці кримінального права. Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС імені 10-річчя незалежності України. 2005. № 2.
13. Дудоров О.О. Кримінальне право: навчальний посібник / О.О. Дудоров, М.І. Хавронюк; за загальною редакцією М.І. Хавронюка. Київ: Ваіте, 2014.
14. Костенко О. Поняття об’єкта злочину: дискусію варто продовжити. / О. Костенко, А. Ландіна-Виговська. Право України. 2008. № 4.
15. Грищук В.К. До питання про поняття об’єкта злочину в сучасній науці кримінального права. / Грищук В.К., Ортинський В.Л. Наукові записки Харківського економіко-правового університету. 2004. № 1.
16. Фесенко Є.В. Злочини проти здоров’я населення та системи заходів з його охорони: монографія. К.: Атіка, 2004.
17. Матишевський П.С. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник. К.: А.С.К., 2001.
18. Андрушко П.П. Злочини проти виборчих прав та їх права брати участь у референдумі: кримінально-правова характеристика: монографія. К.: КНТ, 2007.
19. Бантишев О.Ф. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Загальна частина (постатейний коментар та науково-теоретична характеристика окремих положень) / О.Ф. Бантишев, С.А. Кузьмін. Київ: Видавець Паливода А.В., 2010.
20. Фріс П.Л. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник. Київ: Атіка, 2009;
21. Zoll А., Włodzimier W. Polskie prawo karne Część ogólna. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2013.
22. Lachowski Jerzy, Marek Andrzej. Prawo karne. Zarys problematyki. Wolters Kluwer. 2016. Warszawa.
23. Gardocki Lech. Prawo Karne. Wydanie 20 zmienione. C.H. Beck. 2017. Warszawa.
24. Sowa Michał. Przestępczość komputerowa – badanie celowości i skuteczności kryminalizacji. Praca doktoranska.
25. System Prawa Karnego. Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzialności. Tom 3. / redactor Ryszard Dębski. C.H. Beck. 2017. Warszawa.
26. Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa. Wydanie 2./ redactor Teresa Dukiet-Nagórska. Wolters Kluwer . 2010. Warszawa.
27. Кархут Р.В. Особливості об’єкта злочину за втручання в діяльність органів судової влади Республіки Польща. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: «Юридичні науки». 2016. Випуск 5. Том 2.
28. Фесенко Є.В. Проблеми структури об’єкта як елемента складу злочину. Вісник Академії адвокатури України. 2009. № 1.
29. Мазур М.В. Інтегрований підхід до визначення об’єкта злочину та об’єкта правопорушення. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2011. № 5. Спеціальний випуск.
30. Семикін М. Щодо концепції об’єкта злочину. Правничий часопис Донецького університету. 2004. № 2 (12).
31. Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa. Wydanie 6./ redactor Teresa Dukiet-Nagórska. Wolters Kluwer. 2016. Warszawa.
32. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / Бойко А.М., Брич Л.П., Грищук В.К. та ін.; за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. 9-те вид., перероб. і доп. Київ: Юридична думка, 2012.
33. Кримінальне право України (Особлива частина): підручник / А.С. Беніцький, В.П. Бодаєвський, Г.Є. Болдарь та інші; за редакцією О.О. Дудорова, Є.О. Письменського. 2-ге вид. Київ: ВД «Дакор», 2013.
34. Хохлова І.В. Кримінальне право України (Особлива частина): навч. посібник / Хохлова І.В., Шем’яков О.П. К.: Центр навчальної літератури, 2006.
35. Науково-практичний коментар до Кримінального ко¬дексу України: у 2-х ч. / Андрушко П.П., Арсенюк Т.М., Атаманюк О.Г. та ін.; під заг. ред. М.О. Потебенька. К. : ФОРУМ, 2001. Осо¬блива частина. 2001.
36. Уголовное право Украины. Общая и Особенная части: учебник / Алиев О.М., Бабий А.П., Гаврыльченко Л.К. и др.; ответ. ред. Е.Л. Стрельцов. Харьков: ООО Одиссей, 2006.
37. Курс уголовного права: в 5-ти т.: учебник / Борзенков Г.Н., Зубкова В.И., Кузнецова Н.Ф. и др.; под ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. Комиссарова. М.: ИКД Зерцало, 2002. Т. 3. 2002.
38. Полный курс уголовного права: в 5-ти т. / Горелик А.С., Иванов Н.Г., Князев С.Д. и др.; под ред. А.И. Коробеева. СПб.: Юридический центр Пресс, 2008. Т. III Преступления против личности. 2008.
39. Горпинюк О.П. Кримінально-правова охорона інформаційного аспекту приватності в Україні: дис. канд. юр. наук: 12.00.08. Львів, 2011.
40. Говенко Ю.А. Уголовно-правовая охрана тайны частного характера: автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. юр. наук: спец. 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право». Волгоград, 2008.
41. Кондратов Д.Ю. Порушення таємниці кореспонденції (коментар до статті 163 КК України). Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2010. № 1 (48).
42. Кондратов Д.Ю. Кримінально-правова охорона таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер: дис. … кандидата юрид. наук : 12.00.08. Харків, 2011.
43. Бушков Д.В. Тайна личной корреспонденции в уголовном праве: дис. канд. юр. наук: 12.00.08. Ставрополь, 2003.
44. Федотова Н.В. Уголовная ответственность за нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений: автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. юр. наук: спец. 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право». Москва, 2009.
45. Zakrzewski R. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji. Monitor Prawniczy. 1998. №. 10.
46. Płońska A. Karnoprawna ochrona informacji na rynku kapitałowym. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wroclaw. 2012.
47. Bojańczyk A. Karnoprawne aspekty ochrony prawa pracownika do tajemnicy komunikowania się. Cz. 1. Palestra. 2003. Nr ½.
48. Sakowicz A. Prawnokarne gwarancje prywatności. Kraków: Kantor Wydaw. Zakamycze, 2006.
49. Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. Wydanie 3. Tom II / redactor Andrzej Zoll. Wolters Kluwer. Warszawa, 2008.
50. Maciej R. Kontrola korespondencji. C.H. Beck. 2016. Warszawa.
51. Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz. Art. 222–316 / redactory Michał Królikowski, Robert Zawłocki. C.H. Beck. 2017. Warszawa.
52. Kodeks karny. Komentarz. Wydanie 3/ redactor Ryszard A. Stefański. C.H. Beck. 2017. Warszawa.
53. Adamski A. Prawo karnе komputerowe. C. H. Beck. Warszawa, 2000.
54. Kodeks karny. Komentarz. Wydanie 8. / redactor Marek Mozgawa. Wolters Kluwer. Warszawa, 2017.
55. Hoc Stanislaw. Karnoprawna ochrona informacji. Opole: Uniw. Opolski. 2009.
56. Kodeks karny. Komentarz / redactor Violetta Konarska – Wrzosek. Wolters Kluwer. 2016. Warszawa.
57. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. О ochronie danych osobowych / Офіційний сайт Сейму Республіки Польща. URL: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails. xsp?id=wdu19971330883;
58. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. / Офіційний сайт Сейму Республіки Польща. URL: http://prawo. sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970780483.29
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
23-29
Розділ
СЕКЦІЯ 7 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО