ПРАВОВЕ Й ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ КОРИСЛИВИХ ЗЛОЧИНІВ НЕПОВНОЛІТНІХ

  • Р.Р. Гуцул
Ключові слова: профілактика корисливих злочинів неповнолітніх, запобігання злочинності, організаційне забезпечення корисливих злочинів неповнолітніх, нормативно-правове забезпечення профілактики злочинності неповнолітніх, органи профілактики

Анотація

Стаття присвячена аналізу правового та організаційного забезпечення індивідуальної профілактики корисливих злочинів неповнолітніх.

Посилання

1. Павлов В.Г. Субъект преступления и уголовной ответственности. СПб., 2000. С. 5.
2. Лукьянчиков Е.Д. Разрешение органами внутренних дел заявлений и сообщений о преступлениях несовершеннолетних: учебное пособие / Е.Д. Лукьянчиков, Д.П. Письменный. К.: НИиРИО КВШ МВД СССР им. Ф.Э. Дзержинского, 1987. 67 с.
3. Александров Ю.В. Кримінологія: курс лекцій / Ю.В. Александров, А.П. Гель, Г.С. Семаков. К.: МАУП, 2002. 325 с.
4. Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96- ВР. / Верховна Рада України
5. Ведєрніков Ю.А. Правоохоронна діяльність в Україні: теоретико-правовий аспект / Ю.А. Ведєрніков, А.М. Кучук; Ун-т сучас. знань. К., 2009. 219 с.
6. Про проект Закону України про профілактику злочинів: Постанова від 31.10.1994 № 190/94-П / Президія ВР України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/190/94- %d0%bf%d0%b2"ow/190/94-%d0%bf%d0%b2.
7. Судова статистика. URL: https://court.gov.ua/inshe/ sudova_statystyka/
8. Стеблинська О.С. Деякі негативні соціальні аспекти пияцтва і наркотизму та їх криміногенні властивості в структурі злочинності неповнолітніх. Визначальні тенденції ґенезу державності і права: зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції «Треті Прибузькі юридичні читання». 299 Миколаїв: Іліон, 2007 р. С. 482–484.
9. Криминология: учебник / под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева. СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет, Питер, 2002. 554 с.
10. Про затвердження Комплексної програми профілактики правопорушень на 2007–2009 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 № 1767. URL: http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/1767-2006-%D0%BF;
11. Про Національне центральне бюро Інтерполу: Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.1993 № 220. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/220-93-%D0%BF;
12. Александров Ю.В. Кримінологія: курс лекцій / Ю.В. Александров, А.П. Гель, Г.С. Семаков. К.: МАУП, 2002. 325 с.
13. Про Національну поліцію: Закон від 02.07.2015 № 580-VIII. / Верховна Рада України. URL: http://zakon5.rada. gov.ua/laws/show/580-19
14. Ведєрніков Ю.А. Правоохоронна діяльність в Україні: теоретико-правовий аспект / Ю.А. Ведєрніков, А.М. Кучук; Ун-т сучас.знань. К., 2009. 219 с.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
15-19
Розділ
СЕКЦІЯ 7 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО