ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 232-1 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ, ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЬОГО

  • О.К. Василяка
Ключові слова: інсайдерська інформація, кримінальна відповідальність, комерційна інформація

Анотація

У статті розглянуто кримінально-правові аспекти захисту інсайдерської інформації. Наводиться визначення інсайдерської інформації, розглянуто її ознаки та співвідношення з комерційною та банків­ською таємницею. Висвітлено проблемні питання, пов’язані із визначенням предмета злочину, перед­баченого ст. 232-1 КК України, та встановлення відповідальності за нього.

Посилання

1. Василяка О.К. Проблеми відмежування злочинів, передбачених статтями 231, 232 КК України, від суміжних злочинів. Правова держава. 2013. № 16. С. 95–100.
2. Вітко О.Ю. Відносно дискусійних питань предмета злочину, передбаченого ст. 232-1 Кримінального кодексу України. Юридична наука. 2014. № 8. С. 58–62.
3. Гацелюк В.О. Окремі проблеми криміналізації та декриміналізації суспільно небезпечних діянь у сфері господарської діяльності. Право.ua. 2015. № 1. С. 83–90.
4. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30.10.1996 № 448/96-ВР. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/448/96-%D0%B2%D1%80.
5. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 № 3480-IV. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/3480-15.
6. Каменський Д.В. Зловживання інсайдерською інформацією за кримінальним законодавством України та США. Вісник кримінального судочинства. 2015. № 2. С. 160–167.
7. Кондра О. Суспільно небезпечне діяння у ст. 232-1 КК України «Незаконне використання інсайдерської інформації». Вісник Львівського університету. 2011. Вип. 54. С. 349–360.
8. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/2341-14.
9. Мігус І.П. Розголошення інсайдерської інформації як загроза економічній безпеці акціонерних товариств / І.П. Мігус, К.О. Голубенко. Інвестиції: практика та досвід. 2012. № 3. С. 20–23.
10. Навроцький В.О. Спеціальні і казуїстичні кримінально-правові норми та прогалини у кримінальному законі. Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення. Прогалини у кримінальному законодавстві: Міжнар. симпозіум, 12–13 вересня 2008 року. Л.: Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2008. С. 132–136.
11. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. / А. М. Бойко, Л. П. Брич, В. К. Грищук, О.О. Дудоров та ін. URL: http://legalexpert.in.ua/komkodeks/ uk/81-uky/1928-232-1.html.
12. Нашинець-Наумова А. Поняття та ознаки інсайдерської інформації як особливого виду інформації з обмеженим доступом. Підприємництво, господарство і право. 2016. № 4. С. 73–76.
13. Саєнко В.В. Правове регулювання використання інсайдерської інформації: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: спец. 12.00.04 «Господарське право, арбітражний процес». К., 2002. 20 с. URL: http://referatu.net.ua/referats/7569/148022.
14. Харламова С.О. Кримінальна відповідальність за незаконні дії з відомостями, що становлять комерційну або банківську таємницю: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. К., 2007. 221 с.
15. Ходос Л.В. Правове регулювання обігу інсайдерської інформації. Правова інформатика. 2013. № 1 (37). С. 56–63.
16. Яра О.С. Інформація як предмет злочинів, передбачених ст. ст. 231, 232, 232-1, 232-2 КК України. Науковий вісник університету біоресурсів і природокористування України. 2014. Вип. 197. Ч. 1. С. 225–262.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
11-14
Розділ
СЕКЦІЯ 7 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО