СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ПОГЛЯДИ

  • Г.І. Вальчишин
Ключові слова: відтворення, перевірка показань на місці, реконструкція, слідчий експеримент

Анотація

Статтю присвячено з’ясуванню на основі сучасних досліджень вітчизняних та зарубіжних учених природи та сутності слідчого експерименту як самостійної слідчої (розшукової) дії.

Посилання

1. Кримінально-процесуальний кодекс України: чинне законодавство із змінами та допов. на 16 вересня 2011 року: (Відповідає офіц. текстові). К.: Алерта; ЦУЛ, 2011. 212 с.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України; Верховна Рада України; Кодекс від 13.04.2012 № 4651-VI (Редакція станом на 07.01.2018) / URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/4651-17 (23.01.2018)
3. Белкин Р.С. Сущность экспериментального метода исследования в современном уголовном процессе и криминалистике. М., 1961. 100 с.
4. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16 июля 1999 г. № 295-З. / URL: http://pravo. levonevsky.org/ kodeksby/upk/20110127/document.htm
5. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения от 1 июля 1998 г. URL: http://www.parliament. am/legislation.ph p?sel=show&ID=1450&lang=rus#%CE%C1%D9%CD
6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. URL: http://www. consultant.ru/ popular/upkrf/11 32.html#p2902
7. Баев О.Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него. Следственная тактика: науч.-практ. Пособие. М.: Изд-во «Экзамен», 2003. 432 с.
8. Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики от 14 июля 2000 г. № 907-ІГ. URL: http://km.undp. sk/uploads/public/File/AC_Practitioners_Network/ Azerbaijan_
Criminal_Procedre_Code_Russian.doc
9. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова от 14 марта 2003 г. № 122-XV. URL: http://yurotdel.com/ zakony/ugolovno-processualnyi-kodeks-respubliki-moldova.
10. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): підручник. К.: Кондор, 2005. 588 с.
11. Біленчук П.Д. Криміналістика: підручник / П.Д. Біленчук, В.К. Лисиченко, Н.І. Клименко; За ред. П.Д. Біленчука. 2-ге вид., випр. і доп. К.: Атіка, 2001. 544 с.
12. Настільна книга слідчого: наук.-практ. видання для слідчих і дізнавачів / М.І. Панов, В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова та ін. 2-ге вид. перероб. і доп. К. : Видавничий дім «Ін Юре», 2008. – 728 с.
13. Власенко Н.В. Информационная сущность и тактика осуществления проверки показаний на месте: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Саратов, 2001. 197 с.
14. Белкин Р.С. Эксперимент в следственной, судебной и экспертной практике. М.: Изд-во «Юридическая литература», 1964. 222 с.
15. Аверьянова Т.В. Криминалистика: учебник для вузов / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская; под ред. заслуженного деятеля науки РФ, проф. Р.С. Белкина. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Норма, 2004. 992 с.
16. Strafprozessordnung. StPO 1975. Herausgegeben von Dr. H. Bachner-Foregger. – Wien: Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2008. 501 s.
17. Markus Hug. Strafprozessuale Aspekte der Tatrekonstruktion. Kriminalistik. 2010. № 4. S. 256–259.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
7-10
Розділ
СЕКЦІЯ 7 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО