КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ1

  • О.М. Рєзнік
Ключові слова: компетенція, повноваження, правоохоронні органи, фінансово-економічна безпека, фінансово-економічні правопорушення

Анотація

Стаття присвячена аналізу компетенції та повноважень правоохоронних органів, що забезпечують фінансово-економічну безпеку.

Посилання

1. Словарь административного права / отв. ред. И.Л. Бачило, Н.Г. Салищева, Н.Ю. Хаменева. Москва, 1999. 169 с.
2. Юридична енциклопедія. Київ: Українська енциклопедія, 2001. Т. 3. 792 с.
3. Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. Харків, 2006. Т. ІІІ: Поліцейський менеджмент: історія та сучасність / відп. ред.: Ю.І. Римаренко, Я.Ю. Кондратьєв, Є.М. Моїсеєв, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко. 675 с.
4. Шоптенко С.С. Компетенція правоохоронних органів у провадженнях за скаргами громадян. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія « Юриспруденція». 2017. № 27. С. 33–36.
5. Пономарьов О.В. Адміністративно-правовий статус податкової міліції України: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.07. Київ, 2015. 16 с.
6. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. Київ: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.
7. Великий енциклопедичний юридичний словник / за редакцією акад. НАН України Ю.С. Шемшученка. Київ: ТОВ «Вид-во «Юридична думка», 2007. 992 с.
8. Муравенко О.Ю. Роль і місце прокуратури в забезпе¬ченні законності в державному управлінні: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.07. Харків, 2014. 20 с.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
181-184
Розділ
СЕКЦІЯ 6 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО