СТРУКТУРА Й ОСОБЛИВОСТІ СТАТУСУ СУБ’ЄКТА АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОГО ПРАВА

  • О.М. Миколенко
Ключові слова: адміністративно-деліктне право, правовий статус суб’єкта, статус суб’єкта адміністративно-деліктного права, функції адміністративно-деліктного права

Анотація

У статті акцентується увага на дискусійних питаннях теорії адміністративного права щодо визна­чення елементів структури статусу суб’єктів адміністративно-деліктного права, розкривається сутність проблем, які виникають у науковців під час дослідження структури й особливостей статусу суб’єктів адміністративно-деліктного права.

Посилання

1. Лук’янець Д.М. Розвиток інституту адміністративної відповідальності: концептуальні засади та проблеми право реалізації: дис. … докт. юрид. наук: спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Київ, 2007. 410 с.
2. Колпаков В.К. Деліктний феномен в адміністративному праві України: дис. … докт. юрид. наук: спец. 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Національна академія внутрішніх справ України. Київ, 2005. 454 с.
3. Шергин А.П. Размышления об административно-деликтном праве. Актуальные проблемы российского права. 2017. № 5 (78). С. 175–182.
4. Лук’янець Д.М. Адміністративно-деліктні відносини в Україні: теорія та практика правового регулювання: монографія. Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. 367 с.
5. Коваль Л.В. Административно-деликтное отношение. Киев: Вища школа, 1979. 230 с.
6. Уголовное право Украины: Общая часть: учебник / Ю.В. Александров, В.И. Антипов, Н.В. Володько и др.; под ред. В.А. Клименко, Н.И. Мельника. Киев: Атика, 2002. 448 с.
7. Лобойко Л.М. Кримінально-процесуальне право. Курс лекцій: навчальний посібник. Київ: Істина, 2005. 456 с.
8. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / Г.Д. Белова, О.В. Воронин, Ю.В. Деришев и др.; отв. ред. Ю.К. Якимович. Санкт-Петербург: Юридический центр пресс, 2007. 890 с.
9. Общая теория государства и права: курс лекций / А.Ф. Вишневский, Н.А. Горбаток, В.А. Кучинский; под ред. А.Ф. Вишневского. Минск: Тисей, 1998. 448 с.
10. Миколенко О.І. Теорія адміністративного процедурного права: монографія. Харків: Бурун Книга, 2010. 336 с.
11. Скакун О.Ф. Теория государства и права: учебник. Харьков: Консум, 2000. 704 с.
12. Лисенков С.Л. Загальна теорія держави та права: навчальний посібник. Київ: Юрисконсульт, 2006. 355 с.
13. Общая теория государства и права: учебник / под ред. В.В. Лазарева. Москва: Юрист, 1994. 360 с.
14. Стеценко С.Г. Адміністративне право України: навчальний посібник. Київ: Атіка, 2007. 624 с.
15. Теорія держави і права. Академічний курс: підручник / О.В. Зайчук, А.П. Заєць, В.С. Журавський, О.Л. Копиленко, Н.М. Оніщенко; за ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. Київ: Юрінком Інтер, 2006. 688 с.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
173-176
Розділ
СЕКЦІЯ 6 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО