ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ І ПРАВОПОРЯДКУ

  • Р.В. Ленівський
Ключові слова: адміністративна процесуальна правосуб’єктність, суб’єкт, законність, правопорядок

Анотація

Стаття присвячена обґрунтуванню поняття адміністративної процесуальної правосуб’єктності суб’єктів забезпечення законності і правопорядку. Така спрямованість зумовила проведення критично­го аналізу змісту загальних категорій адміністративної правосуб’єктності й адміністративної процесу­альної правосуб’єктності. Виявлено логіко-смисловий зв’язок між категоріями адміністративної про­цесуальної правосуб’єктності й адміністративно-правовим статусом. Установлено, що адміністративну процесуальну правосуб’єктність суб’єктів забезпечення законності і правопорядку доцільно визначати через категорію суб’єкта права в процесуальних правовідносинах і враховуючи предметний складник вказаних відносин.

Посилання

1. Философский энциклопедический словарь. Москва: ИНФРА-М, 2003. 576 с.
2. Костів М.В. Адміністративна правосуб’єктність юридичних осіб та особливості її реалізації у адміністративно-деліктних відносинах: дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 / Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Київ, 2005. 202 с.
3. Адміністративне право: підруч. / Ю.П. Битяк (кер. авт. кол.) та ін.; ред. Битяк Ю.П. та ін. Харків: Право, 2010. 624 с.
4. Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия / ред. М.Ю. Тихомиров. Москва: Изд. Тихомирова М.Ю., 2012. 1088 с.
5. Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности. Москва: НОРМА, 2008. 448 с.
6. Адміністративне право України. Академічний курс: підруч.: у 2 т. Київ: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2007. Том 1: Загальна частина / ред. колегія: В.Б. Авер’янов (голова) та ін. 592 с.
7. Лук’янець Д. М. Адміністративно-деліктні відносини в Україні: теорія та практика правового регулювання: моногр. Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. 367 с.
8. Четвериков В.С. Административное право: учеб. Москва: Эксми, 2010. 608 с.
9. Бандурка О.М., Тищенко М.М. Адміністративний процес: підруч. Київ: Літера ЛТД, 2001. 336 с.
10. Артеменко І.А. Органи публічної адміністрації як суб’єкти адміністративно-процесуального права: монографія. Харків: Діса Плюс, 2016. 414 с.
11. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 № 2747-IV (в редакції від 07.12.2017 № 2234-VIII). Офіційний вісник України. 2005. № 32.
12. Бачун О.В. Правовий статус суб’єктів адміністратив¬ного судочинства: дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 / Інститут законодавства Верховної Ради України. Київ, 2010. 206 с.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
169-172
Розділ
СЕКЦІЯ 6 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО