ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ, СТРУКТУРА

  • М.Ю. Кузнецова
Ключові слова: правовий статус, інформаційно-правовий статус, правовий статус особи, правове становище, правовий зв’язок

Анотація

У статті обґрунтовано важливість дослідження інформаційно-правового статусу в інформаційних правовідносинах. На основі фундаментальних положень загальної теорії права визначено поняття і структуру інформаційно-правового статусу та зміст понять «правове становище» і «правовий зв’язок».

Посилання

1. Зайчук О.В., Оніщенко Н М. Теорія держави і права: академічний курс: підруч. Київ: Юрінком Інтер, 2008. 688 с.
2. Скакун О.Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс): підруч. Харків: Еспада, 2009. 752 с.
3. Панчишин А.В. Поняття, ознаки та структура категорії «правовий статус». Часопис Київського національного університету. 2010. № 2. С. 95–98. URL: http://www.kul-lib.narod. ru/bibl.files/chas2010/2/95.pdf (дата звернення: 02.05.2018).
4. Малько А.В. Теория государства и права: учеб. Москва: Юристъ, 1996. 455 с.
5. Колодій А.М. Права, свободи та обов’язки людини і громадянина в Україні: підруч. для студ. Київ: Правова єдність, 2008. 350 с.
6. Корельский В.М. Теория государства и права: учеб. для вузов. Москва: НОРМА-ИНФРА-М, 2002. 616 с.
7. Руденко М.В. Деякі теоретичні і практичні аспекти правового статусу прокурора в адміністративному судочинстві. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 2012. № 11. С. 232.
8. Колодій А.М. Права людини і громадянина в Україні: навч. посіб. Київ: Юрінком Інтер, 2003. 332 с.
9. Мельник М.Л. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність: навч. посіб. Київ: Атіка, 2002. 576 с.
10. Котюк В.О. Загальна теорія держави і права: навч. посіб. Київ: Атіка, 2005. 592 с.
11. Лукашева Е.А. Права человека: учеб. для вузов. Москва: Издательская группа «НОРМА-ИНФРА М», 1999. 573 с.
12. Протасов В.Н. Теория права и государства. Проблемы теории права и государства: Вопросы и ответы. Москва: Новый Юрист, 1999. 240 с.
13. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: підруч. Харків: Консум, 2001. 656 с.
14. Витрук И.В. Основы теории правового положения личности в социалистическом обществе. Москва: Наука, 1979. 229 с.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
165-168
Розділ
СЕКЦІЯ 6 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО