СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ПРЕДМЕТНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ УКРАЇНИ

  • Т.М. Кравцова
  • Н.О. Петрова
Ключові слова: юрисдикція, адміністративна юрисдикція, предметна адміністративна юрисдикція, публічно-правовий спір, суб’єкт владних повноважень, судова реформа

Анотація

Стаття присвячена дослідженню та уточненню сутності та змісту предметної юрисдикції адміністративних судів України, зокрема аналізу справ, на які поширюється юрисдикція адміністративних судів.

Посилання

1. Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів: Закон України від 3.10.2017 № 2147-VIII. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2147%D0%B0-19.
2. Бевзенко В.М. Адміністративна юрисдикція: поняття, сутність, проблеми відмежування // Адміністративне право і процес. – № 2(4). – 2013 С. 180-195.
3. Боєва О.С. Юрисдикція та підвідомчість у господарському судочинстві в аспекті захисту трудових прав. Науковий вісник публічного та приватного права. 2017. № 1. С. 75.
4. Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 6. 07. 2005 № 2747-IV в ред. 07.01.2018 року. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/page?text= %E0%E3%E5%ED%F2%F1%F2%E2.
5. Про адміністративні послуги: Закон України від 6 вересня 2012 року № 5203-VI. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/5203-17.
6. Рішення Конституційного Суду України від 25.11.1997 року, у справі за конституційним зверненням громадянки Дзюби Галини Павлівни щодо офіційного тлумачення частини другої статті 55 Конституції України та статті 248-2 Цивільного процесуального кодексу України. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-97.
7. Про практику застосування адміністративними судами окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду адміністративних справ: Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України від 6 березня 2008 року № 2. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ v0002760-08.
8. Оскарження рішень та дій влади до адміністративного суду: Чемеровецький районний суд Хмельницької області. URL: https://cm.km.court.gov.ua/sud2219/info/questions/90467/.
9. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13 січня 2011 року №2939-VI. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/2939-17.
10. Про громадські об’єднання: Закон України від 22 бе¬резня 2012 року №4572-VI. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/4572-17.
11. Про виконавче провадження: Закон України від 2 червня 2016 року № 1404-VIII. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/1404-19.
12. Большой юридический словарь. М., 1997. С. 293.
13. Бояринцева М.А. Адміністративний договір: суб’єктний склад і склад елементів договору. Адміністративне право і процес. № 1(11). 2015. С. 55.
14. Про вибори Президента України: Закон України від 5 березня 1999 року № 474-XIV (в ред. від 01.01.2016 р.). URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/474-14/page.
15. Про вибори народних депутатів України: Закон України від 17 листопада 2011 року № 4061-VI. URL: http://zakon5. rada.gov.ua/laws/show/4061-17.
16. Про всеукраїнський референдум: Закон України від 6 листопада 2012 року № 5475-VI (в ред. від 09.12.2015 р.). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5475-17/page.
17. Про практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ до публічної інформації: Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України від 29.09.2016 року № 10. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/v0010760-16/page.
18. Ільницький О.В., Ільків Н.В. Особливості судового розгляду справ про примусове відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, з мотивів суспільної необхідності. Вісник Вищої ради юстиції. Судова практика. № 3(15). 2013. С. 18–33.
19. Про окремі питання юрисдикції адміністративних судів: Постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України від 20.05.2013 р. № 8. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/v0008760-13.
20. Інформаційний лист Вищого адміністративного суду України № 334/8/13-11 від 12.03.2011 та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ N 259/0/4-11 від 11.03.2011 р. URL: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/v0334760-11.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
159-164
Розділ
СЕКЦІЯ 6 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО