ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА ЯК НОСІЙ ФУНКЦІЙ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

  • М.В. Ковалів
  • І.В. Крикавська
Ключові слова: функція, територіальна громада, місцеве самоврядування, правова держава

Анотація

У статті акцентується увага на функціях територіальних громад як основних напрямах та видах діяльності цих спільностей, які виражають волю і інтереси місцевих жителів та забезпечують здійсненняними відносин із державою, її органами.

Посилання

1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996. URL: http://zakon.rada.gov.ua.
2. Батанов О.В. Функції територіальних громад як суб’єктів місцевого самоврядування в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.02 «Конституційне право». Київ, 2000. 20 с.
3. Ковалів М.В. Проблеми організації та діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в Україні: навчальний посібник. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2017. 553 с.
4. Єсімов С.С. Формування єдиного інформаційного простору в діяльності державних органів України. Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Юридичні науки. 2015. № 813. С. 48.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
155-158
Розділ
СЕКЦІЯ 6 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО