ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ НА ЗАСАДАХ ПРИНЦИПУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

  • В.В. Карпунцов
Ключові слова: прокуратура, незалежність, гарантії, зовнішній рівень, внутрішній рівень, імунітет

Анотація

Стаття присвячена виділенню гарантій реалізації процесуальної компетенції органів прокуратури на засадах принципу незалежності. Розкрито зміст принципу незалежності як засадничої основи визна­чення процесуальної компетенції органів прокуратури. Зміст принципу незалежності розкрито через елементи імунітету органів прокуратури як правового явища. Виділено зовнішній і внутрішній рівні незалежності прокуратури, відповідні рівням незалежності судової влади, та гарантії незалежності. Дисциплінарне провадження в діяльності органів прокуратури досліджено з позицій гарантування функціонування системи прокуратури на засадах принципу незалежності.

Посилання

1. Каркач П.М. Правові основи прокурорської діяльності в Україні: наук.-практ. посіб. Х.: Право, 2011. 264 с.
2. Косюта М.В. Прокуратура України: навч. посібник. К.: Знання, 2010. 404 с.
3. Сучасна правова енциклопедія / О.В. Зайчук, О.Л. Копиленко, Н.М. Онищенко [та ін..]; за заг.ред. О.В. Зайчука; Ін-т законодавства Верхов.Ради України. К.: Юрінком Інтер, 2009. 384 с.
4. Юридический научно-практический словарь-справочник (основные термины и понятия) / Скакун О.Ф., Бондаренко Д.А. / Под общ.ред. профессора Скакун О.Ф. Х.: Эспада, 2007. 488 с.
5. Рекомендація Rec (2000) 19 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо ролі прокуратури в системі кримінального правосуддя: Рекомендації та резолюції Комі¬тету Міністрів Ради Європи. URL: http://www.scourt.gov.ua/ clients/vsu/vsu.nsf/(print)/7442A47EB0B374B9C2257D870049 5F8B (дата звернення 02.04.2018).
6. Організація судових та правоохоронних органів: підруч. / ред. І.Є. Марочкін. X.: Право, 2013. 448 с.
7. У справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради України «Про висновки Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України по перевірці фактів порушення прав українських акціонерів відкритого акціонерного товариства «Миколаївцемент» від 18 лютого 1999 року № 441-XIV (справа про доручення Генеральній прокуратурі України): Рішення Конституційного Суду України від 14 червня 2001 р. № 8-рп/2001. Офіційний вісник України. 2001. № 25. Ст. 1117.
8. Конституція України. Науково-практичний коментар / редкол.: В.Я. Тацій, О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш та ін. Х.: Право, 2011. 1128 с.
9. Про прокуратуру: Закон України за станом на 22.03.2018 р. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 2-3 (16.01.2015).
10. Бандурка О.М., Тищенко М.М. Адміністративний процес: Підручник для вищих навчальних закладів. Рос. мовою. К.: Літера ЛТД, 2001. 336 с.
11. Про затвердження Дисциплінарного статуту прокуратури України: Постанова Верховної Ради України за станом на 22.03.2018 р. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 4 (28.01.92). Ст. 15.
12. Про затвердження Положення про організацію роботи з кадрами в органах прокуратури України: Наказ Генеральної прокуратури України за станом на 21.03.2018 р. Офіційний вісник України. 2016. № 93 (02.12.2016). Ст. 3046.
13. Положення про порядок роботи Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів: прийнято всеукраїнською конференцією працівників прокуратури 28 квітня 2016 року / Офіційний сайт Генеральної прокуратури. URL: http://www.gp.gov.ua/ua/kdkp.html?_m=publications&_t=rec& id=183204 (дата звернення 05.04.2018 р).
14. Про затвердження Інструкції про порядок проведення службових розслідувань та службових перевірок в органах прокуратури України: Наказ Генеральної прокуратури Укра¬їни від 06.03.2012 № 20. Доступ із інформ.-правової системи «ЛІГА-ЗАКОН».
15. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р. № 2747-IV. Офіційний вісник України. 2005. № 32 (26.08.2005). Ст. 1918.
16. Про Вищу раду правосуддя: Закон України за станом на 03.04.2018р. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 7-8 (24.02.2017). Ст. 50.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
145-150
Розділ
СЕКЦІЯ 6 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО