ОСОБЛИВОСТІ СПІВВІДНОШЕННЯ ФУНКЦІЙ ПРАВА З ФУНКЦІЯМИ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ – СУБ’ЄКТІВ ФІНАНСОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

  • А.А. Коваленко
Ключові слова: фінансові правовідносини, функції права, органи публічної влади, фінансове право, функції держави

Анотація

Стаття присвячена комплексному дослідженню доктринальних підходів та практичних аспектів співвідношення функцій права з функціями органів публічної влади – суб’єктів фінансових правовід­носин. Доведено, що функції органів публічної влади – суб’єктів фінансових правовідносин безпосе­редньо відображають юридичний зміст функцій права та спрямовані на їх реалізацію у фінансово-еко­номічній сфері суспільної життєдіяльності на індивідуально визначеному рівні.

Посилання

1. Затонский В.А. Эффективная государственность / под. ред. А.В. Малько. М.: Юристъ, 2006. 286 с.
2. Черноголовкин Н.В. Теория функций социалистического государства. М., 1970. 215 с.
3. Тененбаум В.О. Государство: система категорий. Саратов, 1971. 212 с.
4. Марксистско-ленинская общая теория государства и права: основные институты и понятия. М., 1970. 621 с.
5. Цивалидзе Д.Ю. Развитие экономических функций социалистического государства в современных условиях: автореф. дисс. ... докт. юрид. наук. М., 1971. 32 с.
6. Кузнецов И.А. К вопросу о понятии функций государства. Вопросы теории государства и права: межвузовский сборник научных трудов. Вып. 3 (12) / под ред. И.Н. Сенякина. Саратов, 2001. С. 146–149.
7. Жигуленков М.В. К вопросу о понятии «функция государства». Право и политика. 2001. № 5. С. 13–16.
8. Фінансове право: підруч. / за заг. ред. О.М. Бандурки та О.П. Гетманець. Х.: Екограф, 2015. 500 с.
9. Скакун О.Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс): підруч. Харків: Еспада, 2009. 752 с.
10. Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 375. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/375-2014-%D0%BF (дата звернення: 25.12.2017).
11. Ліпкан В.А. Політологія. Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції. К.: КНТ, 2006. 280 с.
12. Марченко М.Н. Государство и право в условиях глобализации. М.: Проспект, 2009. 400 с.
13. Бугай М.В. Правовий статус МВФ та його співпраця із державами-членами. Молодий вчений. 2016. № 9. С. 250–253.
14. Малиновський В.Я. Державне управління: навч. посіб. К.: Атіка, 2003. 576 с.
15. Сочка К.А. Порядок формування бюджету на місцевому та регіональному рівнях / Довідник для депутатів та голів рад. Ужгород: УжДУ, 1996. С. 60–72.
16. Про проведення громадської експертизи: Наказ Держаної фіскальної служби України від 17 жовтня 2017 р. № 681. URL: http://sfs.gov.ua/data/normativ/000/002/72521/681. PDF (дата звернення: 25.12.2017).
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
151-154
Розділ
СЕКЦІЯ 6 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО