ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

  • Є.О. Калішенко
Ключові слова: електронне урядування, електронний уряд, стратегія сталого розвитку

Анотація

У статті проаналізовано теоретичні підходи до визначення поняття електронного урядування та його ролі в процесі реалізації органами державної влади Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020».

Посилання

1. Електронне урядування в Україні: аналіз та рекомендації, результати дослідження / О.А. Баранов, І.Б. Жиляєв, М.С. Демкова та ін.; за ред. І.Г. Малюкової. Київ: Поліграф-Плюс, 2007. 254 с.
2. Електронне урядування: підручник / авт. кол.: В.П. Горбулін, Н.В. Грицяк, А.І. Семенченко, О.В. Карпенко та ін.; за заг. ред. проф. Ю.В. Ковбасюка; наук. ред. проф. Н.В. Грицяк, проф. А.І. Семенченко. Київ: НАДУ, 2014. 352 с.
3. Клименко І.В., Линьов К.О. Технології електронного урядування: навчальний посібник. Київ: Вид-во ДУС, 2006. 225 с.
4. Голобуцький О.П., Шевчук О.Б. Електронний уряд. Київ: Атлант UMS, 2002. 173 с.
5. Клімушин П.С., Серенок А.О. Електронне урядування в інформаційному суспільстві: монографія / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін.-т держ. упр. Харків: Магістр, 2010. 311 с.
6. Серенок А.О. Механізми взаємодії органів влади з громадянами в системі електронного уряду: дис. ... канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.02 / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Харк. регіон. ін.-т держ. упр. Харків, 2010. 200 с.
7. Олійченко І.М., Дітковська М.Ю. Впровадження системи електронного документообігу в органі державної влади як складової системи електронного урядування. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». 2014. № 2. С. 248–254.
8. Куспляк І.С. Електронне урядування як інструмент формування прозорої та відкритої політичної влади: дис. ... канд. політ. наук: спец. 23.00.02 / Держ. закл. «Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського». Одеса, 2012. 204 с.
9. Семенченко А.І. Електронне урядування в Україні: проблеми та шляхи вирішення. Електронне урядування. 2010. № 1. С. 6–17.
10. Клімушин П.С., Серенок А.С. Електронне урядування в інформаційному суспільстві: монографія. Харків: Магістр, 2010. 312 с.
11. Концепція розвитку електронного урядування в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2010 року № 2250-р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/2250-2010-р (дата звернення: 23.02.2018).
12. Рекомендації парламентських слухань на тему: «Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України». Схвалено Постановою Верховної Ради України від 31 березня 2016 року № 1073-VIII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/1073-19 (дата звернення: 23.02.2018).
13. Концепція розвитку електронного урядування в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2017 року № 649-р. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/ npas/250287124 (дата звернення: 23.02.2018).
14. Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020»: Указ Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (дата звернення: 23.02.2018).
15. Роїк О. Електронне судочинство. Чи має Україна шанси? URL: http://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/elektronne-sudochinstvo-chi-mae-ukrayina-shansi.html (дата звернення: 23.02.2018).
16. Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості: Закон Верховної Ради України від 14 листопада 2017 року № 2206-VIII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2206-19 (дата звернення: 23.02.2018).
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
137-141
Розділ
СЕКЦІЯ 6 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО