КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

  • О.О. Давиденко
Ключові слова: контроль, нагляд, правоохоронні органи, державний контроль, громадський контроль, перевірка, інспектування, моніторинг, ревізія, удосконалення

Анотація

У науковій публікації досліджуються основні форми контролю професійної діяльності правоохорон­них органів України в контексті євроінтеграційних процесів. Визначені актуальні напрями вдоскона­лення чинного законодавства та юридичної практики у сфері здійснення контролю в професійній ді­яльності правоохоронних органів. Ставиться питання про необхідність прийняття Закону України «Про громадський контроль», який би чітко регламентував повноваження та порядок діяльності громадських контролерів, форми участі громадськості у контролі діяльності правоохоронних органів та закріпив правові засоби здійснення такого контролю у відповідності з європейськими стандартами.

Посилання

1. Державне управління: навч. посіб. / А.Ф. Мельник, О.Ю. Оболенський, А.Ю. Васіна, Л.Ю. Гордієнко; За ред. А.Ф. Мельник. К.: Знання-Прес, 2003. 343 с.
2. Нижник Н. Контроль у сфері державного управління / Н. Нижник, О. Машков, С. Мосов. Вісник УАДУ. 1998. № 2. С. 23–31.
3. Музичук О.М. Контроль за діяльністю правоохоронних органів в Україні: адміністративно-правові засади організації та функціонування: дис. … докт. юрид. наук. 12.00.07: «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Харківський національний університет внутрішніх справ. Харків, 2010. 481 с.
4. Музичук О.М. Форми контролю за діяльністю правоохоронних органів. Адміністративне право і процес. 2012. № 1. URL: http://applaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/1-1-2012/item/28-formy-kontrolyu-za-diyalnistyu-pravookhoronnykh-orhaniv-muzychuk-o-m
5. Митний кодекс України від 13 березня 2012 року № 4495-VI. / Відомості Верховної Ради України. 2012. № 44–45, № 46–47, № 48. Ст. 552.
6. Ялбулганов А.А. О правовом регулировании государственного финансового контроля. Юрист. 1999. № 2. С. 16–18.
7. Державне управління: навч. посіб. / А.Ф. Мельник, О.Ю. Оболенський, А.Ю. Васіна, Л.Ю. Гордієнко; За ред. А.Ф. Мельник. К.: Знання-Прес, 2003. 343 с.
8. Гаращук В.М. Загальні риси громадського контролю в державному управлінні. Проблеми законності. 2002. Вип. 56. С. 88–93.
9. Громадський контроль за правоохоронною діяльністю в Україні: адміністративно-правові засади: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 «адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» (Електронний ресурс). Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. Д., 2010. 36 с.
10. Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави: Закон України від 19 червня 2003 року № 975-IV. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/975-15
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
132-136
Розділ
СЕКЦІЯ 6 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО