ДИСКРЕЦІЙНІ ПОВНОВАЖЕННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ

  • І.А. Артеменко
Ключові слова: дискреційні повноваження, органи публічної адміністрації, компетенція, нормативно-правові акти, обмеження, корупція, законодавство

Анотація

Стаття присвячена дослідженню дискреційних повноважень у діяльності органів публічної адміні­страції. Розглядається їх суть та характерні особливості. Визначено, що сучасне законодавство охоплює значну кількість нормативно-правових актів, які містять можливість застосування державними служ­бовцями дискреційних повноважень. Встановлено, що органи публічної адміністрації в процесі своєї діяльності не можуть повністю виключити застосування дискреційних повноважень, оскільки реаліза­ція нормативно-правових актів та інші напрями діяльності вказують на необхідність індивідуалізації їх застосування. Наголошено, що дискреційні повноваження мають бути обмежені рамками чинного законодавства. Невиправдане їх розширення сприятиме збільшенню різних негативних явищ, включа­ючи корупцію та зловживання владою.

Посилання

1. Артеменко І.А. Правові засади діяльності органів публічної адміністрації як суб’єктів адміністративно-процесуального права. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 12–21. URL: http://forumprava.pp.ua/ files/001-472-5-2017.pdf (дата звернення: 02.05.2018).
2. Прищепа О.І. Правові акти органів виконавчої влади в системі правових актів України: дис. канд. юрид. наук: 12.00.07. Х., 2010. 183 с.
3. Современный словарь иностранных слов. М.: Рус. язык, 1992. 740 с.
4. Лебединский В.Г. Организация работы в органах прокуратуры. М.: Юрид. лит., 1952. 288 с.
5. Бребан Г. Французское административное право. М.: Прогресс, 1988. 488 с.
6. Резанов С.А. Класифікація адміністративного розсуду: поняття та його види. Митна справа. 2015. № 5. Ч. 2. С. 181–184.
7. Тихомиров Ю.А. Курс административного права и процесса. М.: Юринформцентр, 1998. 798 с.
8. Резанов С.А. Адміністративний розсуд в діяльності органів внутрішніх справ: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Х., 2011. 194 с.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
128-131
Розділ
СЕКЦІЯ 6 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО