ЩОДО ЮРИДИЧНИХ ГАРАНТІЙ ПРАВА ПРАЦІВНИКА НА БЕЗПЕЧНІ ТА ЗДОРОВІ УМОВИ ПРАЦІ

  • О.В. Шрамко
Ключові слова: умови праці, право на безпеку праці, охорона праці, гарантії працівника, працівник, роботодавець

Анотація

Стаття присвячена правовому аналізу законодавства України у сфері надання гарантій працівнику на безпечні та здорові умови праці.

Посилання

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96– ВР. Відомості Верховної Ради України від 23 липня 1996 р. № 30. Ст. 141.
2. Закон України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. № 2694-XII.
3. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII.
4. Трудове право України: підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко, І.П. Жигалкін, В.А Прудніков. 5-е вид., допов. Х.: Право, 2014. 760 с.
5. Болотіна Н.Б., Чанишева Г.І. Трудове право України: підручник. Київ: Знання, 2001. 564 с.
6. Теорія держави і права: Академічний курс: підручник/ За ред. О.В. Зайчука, Н.М. Онищенко. К.: Юрінком Інтер, 2006. 688 с.
7. Прилипко С.М., Ярошенко О.М. Трудове право України: підручник. Харків: видавець Вапнярчук Н.М., 2008. 664 с.
8. Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 16 квітня 2009 р. N 62. N 424/16440.
9. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1999,. № 46–47. Ст. 403.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
125-127
Розділ
СЕКЦІЯ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ