ЩОДО РОЛІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ТА ПРАВОВИХ ПРИНЦИПІВ У РЕГУЛЮВАННІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

  • Л.О. Остапенко
Ключові слова: держава, державна політика, трудові відносини, принципи права, принципи трудового права

Анотація

У статті здійснено аналіз української державної політики в реалізації правих принципів у сфері трудових відносин. Розглянуто напрацьовані українськими та зарубіжними науковцями теоретичні положення, у яких розкриваються питання державного впливу на регулювання правових відносин у сфері праці.

Посилання

1. Юридический словарь / гл. ред. П.И. Кудррявцев. 2-е изд. Москва: Гос. издат. юрид. литературы, 1956. Т. 1: А-Н. 687 с.
2. Сучасна правова енциклопедія / О.В. Зайчук, О.Л. Копиленко, Н.М. Оніщенко та ін.; за заг. ред. О.В. Зайчука; Ін-т законодавства Верх. Ради України. Київ: Юрінком Інтер, 2010. 384 с.
3. Мелех Б.В. Державна політика співробітництва України з Радою Європи в галузі захисту прав людини (2000– 2005 р.р.): монографія. Тернопіль: Крок, 2012. 211 с.
4. Дмитренко Ю.П. Трудове право України: підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2009. 624 с.
5. Байда А.Ю. Соціальна держава в умовах глобалізації: теоретичні та порівняльно-правові аспекти: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Львів: МОН України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 2017. 20 с.
6. Козюбра М. Принципи права: Методичні підходи до розуміння природи та класифікації в умовах сучасних глобалізацій них трансформацій. Право України. 2017. № 11. С. 142–164.
7. Колодій А.М. Принципи права України. Київ: Юрінком Інтер, 1998.
8. Морейн И.Б. Перевод на другую работу. Москва: Юрид. лит-ра, 1965. 208 с.
9. Гусов К.Н., Толкунова В.Н. Трудовое право России: учебник. Москва: Велби; Проспект, 2003. 496 с.
10. Пилипенко П.Д. Про природу принципів трудового права. Вісник Львівського інституту внутрішніх справ: зб. / гол. ред. В.Л. Регульський. Львів: Львів. ін-т внутр. справ при нац. акад. внутр. справ України, 2001. С. 220–226.
11. Волошин Ю.О. Принцип. Юридична енциклопедія: в 6 т. Київ: Видавництво «Українська енциклопедія» ім. М.П. Бажана, 2003. Т. 5. С. 110–111.
12. Боннер А.Т. Принцип диспозитивности советского гражданского права. Москва: ВЮЗИ, 1987. 78 с.
13. Костюргин С.И. Понятие, принципы и формы административно-процессуальной деятельности милиции: лекция. Томск: НИИРНО ВШ МВД СССР, 1973. 73 с.
14. Ведерников Ю.А., Шкарупа В.К. Адміністративне право України: навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури. 2005. 336 с.
15. Бандурка О.М. Теорія і практика управління органами внутрішніх справ України. Харків, 2004. 780 с.
16. Скакун О.Ф. Теория государства и права [Энциклопедический курс]: учебник. Харьков: Эспада, 2005. 281 с.
17. Давидова М.Л. Нормативно-правовое предписание: природа, типология технико-юридическое оформление. Санкт-Петербург: Юрид. Центр Пресс, 2009. 216 с.
18. Буряк В.Я. Правові засади захисту трудових прав працівників: навчальний посібник. Київ: Істина, 2013. 286 с.
19. Трудове право: підручник / О.М. Ярошенко, С.М. Прилипко, А.М. Слюсар та ін.; за заг. ред. О.М. Ярошенка. 2-ге вид. переробл. і допов. Харків: Право, 2017. 560 с.
20. Конституція України (відповідає офіційному текстові). Київ: Центр учбової літератури, 2014. 60 с.
21. Дембіцька С.Л., Остапенко Л.О., Паньонко І.М. Трудове право: навч.-метод. посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. 156 с.
22. Венська конвенція про право міжнародних договорів 1969 року, ратифікована за часів СРСР у 1986 році. Ст. 263 «О присоединении СССР у Венской конвенции о праве международных договоров». Ведомости ВС СССР. 1986. № 16.
23. At Сedan І., Compal At. al P. 66; Bellace I.R. Thell. 0 Declaration of Fundamental Prinzipees and Rights at Work. The International Jourlal of Comperative Labour Law and Industrial Relations. 2001. Vol. 17. Issue 3. P. 279.
24. Бекяшев Д.К. Международное трудовое право (публично-правовые аспекты): учебник. Москва: Проспект, 2014. 280 с.
25. Правова система України: історія стан та перспективи: у 5 т. Харків: Право, 2008. Т. 1: Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України / за заг. ред. М.В. Цвіка, О.В. Петришина. 728 с.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
122-124
Розділ
СЕКЦІЯ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ