РОЛЬ АДВОКАТА У ВИРІШЕННІ ТРУДОВИХ СПОРІВ З ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

  • Н.Я. Заболотна
  • Н.З. Ірод
Ключові слова: трудовий спір, колективні трудові спори, індивідуальні трудові спори, трудова дисципліна, адвокатська діяльність

Анотація

У статті розкрито сутність та зміст трудового спору з трудової дисципліни, визначено причини виникнення та запропоновано власні підходи щодо вирішення такої категорії спорів. Розглянуто та проаналізовано особливості участі адвоката як правозахисника у спорах з трудової дисципліни, а також підстави здійснення останнім своїх повноважень відповідно до положень Закону України «Про адво­катуру і адвокатську діяльність». З’ясовано особливості судового розгляду трудових спорів за участю адвоката як представника.

Посилання

1. Конституція України від 28.06.1996 року № 254к/96- ВР з наст. змін. та доп. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
2. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 року № 322-VIII з наст. змін. та доп. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/322-08
3. Постанова Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» № 9 від 06.11.1992 року з наст. змін. та доп. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ v0009700-92
4. Рішення Івано-Франківського міського суду Івано-Фран¬ківської області від 01.02.2018 року у справі № 344/13070/17. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/72003659
5. Рішення Стрийського міськрайонного суду Львівської області від 31.10.2017 року у справі № 456/2563/17. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/70055111
6. Рішення Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області від 21.09.2017 року у справі № 740/2021/17. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/69111118
7. Відомості Державної служби статистики України. Офіц. сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
8. Мартинов П.М. Механізм правового регулювання захисту трудових прав працівників. Форум права. 2010. № 2. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-2/10mpmtpp.pdf.
9. Міщук І.В., Пасічнюк В.Б. Теоретичні аспекти трудових спорів: поняття, значення, причини виникнення. Науковий вісник Херсонського державного університету. URL: http://www.lj.kherson.ua/2014/pravo06-2/part_2/28.pdf
10. Теліпко В.Е. Трудова дисципліна і методи її забезпечення. Трудове право України: навч. посіб.: для студ. ВНЗ / В.Е. Теліпко, О.Г. Дутова; за заг. ред. В.Е. Теліпка. Київ, 2009. 275 с.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
114-117
Розділ
СЕКЦІЯ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ