ПРОБЛЕМИ МАТЕРІАЛЬНОГО ПРАВОВОГО РЕЖИМУ В ТРУДОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

  • Л.В. Вакарюк
Ключові слова: матеріальний правовий режим, оптимізація правового режиму, правовий режим, реформа трудового законодавства, трудове право

Анотація

У статті доводиться, що попри відсутність у науковому обігу понять «правовий режим трудового пра­ва» та «правовий режим у трудовому праві», ці режими об’єктивно існують у нормативній площині, від­повідно, можуть характеризуватись певними проблемами. Виходячи із цієї гіпотези, автор зосереджує увагу на теоретичних та практичних питаннях матеріального правового режиму в трудовому праві.

Посилання

1. Бесецкая Н.А. Процессуально-правовой режим иностранных лиц: понятие, сущность и правовое закрепление. Конституционные права и свободы: проблемы интерпретации и реализации в национальных правовых системах: сб. ст. междунар. науч.-практ. конф., Новополоцк, 28–29 окт. 2016 г.: в 3 т. / редкол.: И.В. Вегера (отв. ред.) и др. Новополоцк: Изд. ПГУ, 2016. Т. 3. С. 28–36.
2. Яковлєв О.А. Теоретико-правові підходи до розуміння поняття «правовий режим». Правове регулювання відносин у сфері праці і соціального забезпечення: проблеми і перспективи розвитку: тези доп. та наук. повідомл. учасників VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3–4 жовт. 2014 р.). Харків, 2014. С. 207–211.
3. Мінка Т.П. Онтологічна характеристика правового режиму. Право і суспільство. 2012. № 3. С. 123–127.
4. Пацурківський Ю.П. Теоретичні проблеми розуміння сутності категорії правовий режим. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: «Право». 2013. Вип. 6. С. 105–111.
5. Яковлєв О.А. Категорія «правовий режим» у трудовому праві: постановка питання і підходи до його вирішення. Право та інноваційне суспільство. 2015. № 1. С. 151–156.
6. Яковлєв О.А. Теоретичні засади розуміння правових режимів регулювання трудових відносин. Актуальні пробле¬ми трудового права і права соціального забезпечення: тези доп. та наук. повідомл. учасн. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27–28 верес. 2013 р.). Харків, 2013. С. 302–305.
7. Гладкий В.В. Исследование и использование космоса в мирных целях. Стратегічні пріоритети в ХХІ столітті: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 14–15 лют. 2017 р.). Київ: Пшонківський О.В., 2017. С. 82–86. DOI: 10.5281/zenodo.439730.
8 Остроумов Н.Н. Правовой режим международных воздушных перевозок: моногр. М.: Статут, 2015. 396 с.
9. Стельмах В.Ю. Правовой режим уголовного дела, производство предварительного расследования по которому приостановлено. Уголовно-процессуальные и криминалистические средства обеспечения эффективности уголовного судопроизводства: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (г. Иркутск, 25–26 сент. 2014 г.). Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2014. С. 209–213.
10. Дідук А.Г. Правовий режим конфіденційної інформації (комерційної таємниці) в Україні. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2000. Спецвип. С. 51–54.
11. Казанцев С.В. До питання про належність частки у складеному капіталі командитного товариства до спільної сумісної власності подружжя. Актуальні проблеми приватного права: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 92-й річн. з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В.П. Маслова, (м. Харків, 28 лют. 2014 р.). Харків, 2014. С. 290–293.
12. Романовская В.Б., Пужаев В.В., Суетова А.Д. Оптимизация структуры правовых режимов как способ повышения их эффективности. Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические и правовые исследования. 2017. Т. 3, № 1. С. 111–122. DOI: 10.21684/2411- 7897-2017-3-1-111-122.
13. Панченко В.Ю., Пикулева И.В. Реалистическое понимание правовых режимов: к постановке проблемы. Актуальные проблемы российского права. 2015. № 7(56). С. 15–20.
14. Правовые режимы: общетеоретический и отраслевой аспекты / под ред. A.B. Малько, И.С. Барзиловой. М.: Юрлитинформ, 2012. 416 с.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
106-109
Розділ
СЕКЦІЯ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ