ЩОДО СТРУКТУРИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ УЧАСНИКІВ КОЛЕКТИВНИХ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

  • Р.Я. Бутинська
Ключові слова: учасники колективних трудових правовідносин, суб’єктивне право, юридичний обов’язок, законні інтереси, мета та завдання діяльності, юридична відповідальність

Анотація

У статті проведено теоретичний та законодавчий аналіз правового статусу суб’єктів колективно­го трудового права, охарактеризовано його елементи. Наголошується на необхідності вдосконалення законодавчого статусу суб’єктивних прав, юридичних обов’язків та повноважень учасників колек­тивних трудових правовідносин. Наведено аргументи, що юридична відповідальність є обов’язковим структурним елементом правового статусу цих суб’єктів права.

Посилання

1. Драчук М.А. Субъекты трудового права: монография. Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2009. 336 с.
2. Шамшина І.І. Суб’єкти трудового права: правове регулювання в умовах ринкової економіки. Луганськ: Література, 2010. 448 с.
3. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права: монографія. Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 1999. 214 с.
4. Проблемы общей теории права и государства. Учебник для вузов / под общ. ред. В.С. Нерсесанца. М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА–ИНФРА М), 2001. 832 с.
5. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави: навч. посіб. 6-е вид. Х.: Консум, 2002. 160 с.
6. Кульчицька О.І. Суб’єкти права соціального забезпечення України: дис. ... кандидата юрид. наук: спец. 12.00.05. Львів, 2007. 188 с.
7. Луць Л.А. Загальна теорія держави та права: навчально-методичний посібник (за кредитно-модульною системою). К.: Атіка, 2010. 412 с.
8. Теорія держави і права: академічний курс: підручник / О.В. Зайчук, А.П. Заєць, В.С. Журавський та ін.; за ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. К.: Юрінком Інтер, 2006. 688 с.
9. Загальна теорія держави і права: підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів / М.В. Цвік, О.В. Петришин, Л.В. Авраменко та ін.; за ред. М.В. Цвіка, О.В. Петришина. Харків: Право, 2009. 584 с.
10. Стефанчук М.О. Межі здійснення суб’єктивних цивільних прав: автореферат дис.. на здобуття наукового ступе¬ня к.ю.н.; спец. 12.00.03. «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право». Київ, 2006. 20 с.
11. Костюк В.Л. Правосуб’єктність у трудовому праві: проблеми теорії та практики: монографія. К.: Видавець Карпенко В. М., 2012. 464 с.
12. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15.09. 1999 року № 1045-XIV. / Відомості Верховної Ради України. 1999. № 45. Ст397.
13. Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності: Закон України від 03.03. 1998 р. / Відо¬мості Верховної Ради України. 1998. №34. Ст. 227.
14. URL: http://readbookz.net/book/176/5859.html
15. Про трудові колективи і підвищення їх ролі в управ¬лінні підприємствами, установами, організаціями: Закон СРСР від 17.06.1983. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/ v9500400-83/card6#Public.
16. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): Закон України від 03.03. 1998 р. / Відомості Верховної Ради України. 1998. № 34. Ст. 227.
17. Короленко В.М. Правове регулювання здійснення представницької функції профспілок в Україні про профспілки монографія: монографія / За наук. ред. О.Д. Крупчана. К.-НДІ приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України, 2014. 172 с.
18. Теория государства и права: курс лекций / под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. М., 1997. 672 с.
19. Субочев В.В. Законные интересы. Под ред. А.В. Малько. М.: Норма, 2008. 496 с.
20. Теория государства и права: курс лекций / под ред. Матузова Н.И., Малько А.В. М.: Юристь, 1997. 672 с.
21. Трудове право України: акад. курс: підручн. для студ. вищ. навч. закл. /П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, З.Я. Козак та ін.; за ред. П.Д. Пилипенка.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
101-105
Розділ
СЕКЦІЯ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ