ЄДНІСТЬ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ НОРМ ТРУДОВОГО ПРАВА, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ВІДНОСИНИ ІЗ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ

  • А.К. Бойко
Ключові слова: молодь, працевлаштування, єдність, диференціація, рівність

Анотація

У статті автор порушує питання єдності і диференціації норм трудового права, присвячених право­вому регулюванню працевлаштування молоді. Визначає, що вік як особливість, притаманна суб’єкту, і яка визнається державою як критерій диференціації в правовому регулюванні праці, є досить склад­ною характеристикою, адже визначення конкретної вікової категорії пов’язано зі специфікою місця останньої, що ґрунтується на об’єктивних критеріях фізіологічних можливостей, що відносяться до неї. Автором відзначається, що мета диференціації норм трудового права полягає у тому, щоб зрівняти в правах і можливостях їх реалізації, незважаючи на об’єктивні характеристики особистості, фактори роботи тощо. Автор вважає, що мета диференціації, яка покладена в основу працевлаштування молоді, зумовлена призначенням і змістом працевлаштування та особливостями зазначеної специфічної вікової категорії. Така мета проявляється в нормах права, присвячених сприянню у визначенні сфери свого професійного спрямування і забезпеченню можливості отримати роботу на певний період, необхідний для отримання досвіду і професійної впевненості в своїх силах.

Посилання

1. Процевський О.І. Окремі питання щодо єдності та диференціації правового регулювання трудових відносин. Збірник наукових праць ХНПУ ім. Г.С. Сковороди: Серія «Право». Харків: ХНАДУ. 2007. Вип. 9. С. 39–48.
2. Новий тлумачний словник української мови: у 3 т. / уклад. В. Яременко, О. Сліпушко. Видання друге, виправлене. К.: Аконіт, 2006. Т. 1: А–К. 928 с.
3. Советское трудовое право / под общей ред. А.И. Процевского. Киев: Вища школа, 1981. 360 с.
4. Конституція України: Закон від 28.06.1996 р. №254к/96- ВР. / Верховна Рада України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
5. Кодекс законів про працю України: Закон від 10.12.1971 № 322-VIII. / Верховна Рада УРСР. URL: http://zakon3.rada. gov.ua/laws/show/322-08/
6. Комплекс навчально-методичного забезпечення Трудове право за вимогами кредитно-модульної системи навчання для студентів юридичного факультету / О.І. Процевський, В.О. Процевський, О.О. Коваленко, Р.І. Шабанов. Х.: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2017. 300 с.
7. Ярошенко О.М. Окремі питання єдності та диференціації правового регулювання праці. Актуальні проблеми науки трудового права в сучасних умовах ринкової економіки: матеріали науково-практичної конференції; м. Сімферополь, 19–20 травня 2003 р. / За ред. В.С. Венедиктова. Х.: Нац. ун-т внутр. справ, 2003. С. 51–55.
8. Владимирова Ю.В. Значение возраста работника в трудовом праве России: Автореф. дисс… канд. юрид. наук: 12.00.05. Пермь, 2002. 18 с.
9. Коваленко О.О. Особливості правового регулювання праці молоді: дис… канд. юрид. наук: 12.00.05. ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Харків, 2005. 195с.
10. Коваленко О.О. Особливості правового регулювання праці молоді: автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.05. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2006. 18 с.
11. Бегичев Б.К. Субъектная дифференциация правового регулирования в советском трудовом праве. Сборник ученых трудов Свердловского юридического института. 1964. Вып. 2. С.137–139.
12. Пашков А.С. Правовые формы обеспечения производства кадрами в СССР. М., Госюриздат, 1961. 183 с.
13. Коляда Т.А. Працевлаштування молоді: проблеми правового регулювання. Право і безпека. 2010. № 2. С. 166–169.
14. Коляда Т.А. Основні критерії диференціації регулювання праці за трудовим законодавством. Право і безпека. 2003. № 2. С. 125–130.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
97-100
Розділ
СЕКЦІЯ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ