ВПЛИВ ПРИНЦИПУ РІВНОСТІ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОКУРОРА В ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ

  • Ю.А. Турлова
Ключові слова: принцип, рівність, прокурор, господарське судочинство, захист

Анотація

У статті проаналізовано сутність принципу рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом у господарському судочинстві в умовах законодавчих змін, його вплив на діяльність прокурора під час здійснення ним захисту інтересів держави в суді.

Посилання

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. Дата оновлення: 02.06.2016. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-ВР/page (дата звернення: 23.01.2018).
2. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 2 червня 2016 р. № 1402-VIII. Дата оновлення: 03.10.2017. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1402-19 (дата звер¬нення: 23.01.2018).
3. Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу Укра¬їни, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів: Закон України від 3 жовтня 2017 р. № 2147-VIII. Дата оновлення: 15.12.2017. URL: http://zakon3. rada.gov.ua/laws/show/2147-19 (дата звернення: 23.01.2018).
4. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 6 листопада 1991 р. № 1798-XII. Дата оновлення: 07.12.2017. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1798-12 (дата звернення: 23.01.2018).
5. Про внесення змін до Арбітражного процесуального кодексу України: Закон України від 21 червня 2001 р. № 2539-III. Дата оновлення: 07.01.2018. URL: http://zakon0. rada.gov.ua/laws/show/2539-14/ed20170803 (дата звернення: 23.01.2018).
6. Чернадчук В.Д., Сухонос В.В. Нагребельний В.П., Лук’янець Д.М. Господарське процесуальне право: підруч¬ник. 2-е вид., перероб. і доп. Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. 378 с.
7. Конституція України: наук.-практ. коментар / редкол.: В.Я. Тацій (голова) та ін. 2-е вид., переробл. і допов. Харків: Право, 2011. С. 903.
8. Бондарь Н.С. Гражданин и публичная власть: Конституционное обеспечение прав и свобод в местном самоуправ лении: учеб. пособие. Москва: Издат. дом. Городец, 2004. 352 с.
9. Городовенко В.В. Принцип рівності громадян перед законом і судом. Вісник Конституційного Суду України. 2012. № 1. С. 178–186.
10. Ухвала Верховного Суду від 22 березня 2018 р., судова справа № 904/5555/17. URL: http://reyestr.court.gov.ua/ Review/72972309# (дата звернення: 29.03.2018).
11. Ухвала Київського апеляційного господарського суду від 16 січня 2018 р., судова справа № 910/19098/17. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/71659692# (дата звернення: 29.03.2018).
12. Ухвала Верховного Суду від 5 квітня 2018 р., судова справа № 911/3160/15. URL: http://reyestr.court.gov.ua/ Review/73353710# (дата звернення: 16.04.2018).
13. Принцип рівності у практиці Європейського суду з прав людини. URL: http://www.ukrainepravo.com/international_ law/european_court_of_human_rights/tuyrshchyt-ukvrsfkhk-ts-tuankhyshchk-zhvustyemfensgs-ftsets-i-tuav-oyueyry/ (дата звернення: 07.02.2018).
14. Обзор судебной практики Европейского суда по правам человека: роль прокурора при рассмотрении дел, не относящихся к сфере уголовного права: отчет Европейского суда по правам человека, март 2011 года. Совет Европы. URL: ttps://www.echr.coe.int/Documents/Research_report_prosecutor_ RUS.pdf (дата звернення: 22.01.2018).
15. Ухвала господарського суду м. Києва від 24 лютого 2016 р., судова справа № 910/23324/15. URL: http://reyestr. court.gov.ua/Review/56306445# (дата звернення: 22.01.2018).
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
92-96
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО; ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО