ДО ПИТАННЯ ПРО ПОНЯТТЯ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА

  • О.В. Григоренко
Ключові слова: корпоративне право, корпорація, дефініція, поняття, визначення

Анотація

Корпоративне право – нове явище для сучасної юридичної науки. Стаття присвячена вивченню наявних законодавчих та доктринальних визначень поняття корпоративного права, їх аналізу та дослідженню.

Посилання

1. Про упорядкування діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, створених при участі державних підприємств: Роз’яснення Кабінету Міністрів України щодо застосування Декрету Кабінету Міністрів України від 31.12.1992 № 24-92 II./ Урядовий кур’єр. 1993. № 33–34.
2. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 28.12.1994 № 335/94-ВР II. / Відомості Верховної Ради. 1995. № 4. Ст. 28.
3. Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19.03.1996 р. II. / Відомості Верховної Ради України. 1996. № 19. Ст. 81.
4. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-ІУII. / Офіційний вісник України. 2003. № І1. Ст. 462.
5. Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008 № 514-У. / Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2008. № 50–51. Ст. 384.
6. Податковий кодекс України від 02.12.2010 №2755-УІ. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
7. Алексеев С.С. Собственность в акционерном обществе. Цивилистическая практика. 2003. № 1. С. 3–16.
8. Сєрих О.В., Класифікація джерел корпоративного права України. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету, 2011. № 1. С. 97.
9. Васильєва В.А. Щодо питання про поняття корпоративного права. Правове регулювання корпоративних відносин в Україні: Матеріали науково-практичного семінару (28 лютого 2003 р.). Львів, 2003. С. 8–10.
10. Погрібний Д.І. Корпоративні права держави: поняття, підстави виникнення, механізм реалізації: автореф. дис. канд. юрид. наук: спец. 12.00.04. Х., 2008. 20 с.
11. Пахомова Н.Н. Цивилистическая теория корпоративных отношений: монография (Электронный ресурс). Федеральное агентство по образованию РФ; Уральская государственная юридическая академия. 2-е изд., перераб. и доп., науч. Екатеринбург: Налоги и финансовое право, 2005. 336 с.
12. Кравчук В.М. Корпоративне право. Науково-практичний коментар законодавства та судової практики. К.: Істина, 2005. 720 с.
13. Кашанина Т.В. Корпоративное право (право хозяйственных товариществ и обществ): учебник для вузов. М.: Издательская группа НОРМА– ИНФРА-М, 1999. 815 с. С. 59.
14. Прилуцький Р.Б. Про поняття корпоративного права та його місце у системі права України. Часопис Академії адвокатури України. 2013. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Chaau_2013_2_22
15. Круглова Н.Ю. Хозяйственное право. Учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. М.: РДЛ, 2001. 912 с.
16. Корпоративне управління: Монографія / І. Спасибо-Фатєєва, О. Кібенко, В. Борисова. За ред. І. Спасибо-Фатє¬євої. Х.: Право, 2007. 500 c.
17. Кравченко С.С. Юридична природа прав учасників господарських товариств: дис... канд. юрид. наук : 12.00.03. К., 2007. 213 с.
18. Артеменко С.В. Цивільно-правові проблеми управління акціонерним товариством: дис... канд. юрид. наук: 12.00.03. К., 2004. 195 с.
19. Гриньова Я.Г. Корпоративні відносини в сучасний період: суспільні запити щодо удосконалення нормативно-правового регулювання. Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. 2015. № 4. С. 20–25.
20. Корпоративні конфлікти та методи їх подолання: навч. посіб. / О.Л. Перхач, Н.Ю. Подольчак; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2014. 191с.
21. Кузнєцова Н. С. Поняття, ознаки і класифікація корпоративних спорів. URL:http://legalweekly.com.ua/index.php?id= 16061&show=news&newsid=120329
22. Вінник О.М. Господарське право: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. 2-ге вид., змін., доп. К.: Правова самість, 2008. С. 236–238.91
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
88-91
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО; ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО