ЩОДО ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТУ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ НЕСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ

  • К.А. Возняковська
Ключові слова: неплатоспроможність банків, правовий режим, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, відновлення платоспроможності

Анотація

Статтю присвячено правовому режиму неплатоспроможності банківської установи, що дозволяє ці­лісно сприйняти особливий правовий стан, у якому перебуває банк у період після віднесення його до категорії неплатоспроможного. Визначено основні елементи цього правового режиму. Визначено роль Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у правовому режимі. Зроблено висновок про необхідність усунення недоліків законодавства України, які заважають відновлювати платоспроможність банків.

Посилання

1. Алексеев С.С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. М.: Юрид. лит., 1989. 288 с.
2. Чайковська В.В. Про поняття «правовий режим» (на прикладі правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності). Вісник Одеського національного університету. Серія: «Правознавство». 2014. Т. 19, Вип. 2. С. 87–94
3. Господарське право: підручник / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерков¬ного. 2-ге вид., доп. і перероб. Х.: Одіссей, 2011. 640 с.
4. Постанова колегії суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України від 24 жовт¬ня 2017 р. у справі №805/4956/15-а. URL: http://kdka.org.ua/ 2017/12/05/власник-менше-10-акцій-банку-не-має-прав/
5. Постанова ВСУ від 27 червня 2017 року у справі № 21-3739а16. URL: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu. nsf/7864c99c46598282c2257b4c0037c014/2a973bca49c8fcfbc2 258164002d613a/$FILE/21-3739%D0%B016.doc
6. Camberrow MM5 AD against Bulgaria. The European Court of Human Rights (First Section), sitting on 1 April. 2004. URL: http://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/ pdf/?library=ECHR&id=001-23856&filename=001-23856. pdf&TID=thkbhnilzk
7. Словник української мови: в 11 т. Київ : Наукова думка, 1970–1980 / П.С. Лисенко, Є.М. Радченко, Л.М. Стоян, В.Д. Цвях, Г.Т. Яценко. Том 10, 1979. URL: http://sum.in.ua/
8. Еркес О. Європейський досвід реструктуризації та відновлення платоспроможності проблемних банків. URL: http://www.ufin.com.ua/analit_mat/drn/084.htm
9. Постанова Вищого господарського суду України від 15.05.2007 у справі № Б-39/124-06. URL: http://zakon3.rada. gov.ua/laws/show/vb124600-07
10. Постанова Вищого господарського суду України від 18.04.2013 у справі № 5023
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
83-87
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО; ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО