ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРУ АУТСОРСИНГУ В УКРАЇНІ

  • В.Г. Швидка
Ключові слова: аутсорсинг, цивільно-правовий договір, договір аутсорсингу, непоіменовані договори, змішані договори

Анотація

Стаття присвячена дослідженню теоретичних і практичних питань правового регулювання договору аутсорсингу в Україні в цивілістичному аспекті.

Посилання

1. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии менеджмента: учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2009. 320 с.
2. Про схвалення Методичних рекомендацій щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України: постанова Правління НБУ від 2 серпня 2004 р. № 361 URL: http:.www.bank.gov.ua.Bank_supervision. Risks.361.pdf.
3. Авдокушин Е.Ф., Широкова А.В. Развитие международных аутсорсинговых отношений. Финансы и кредиты. № 21 (357). 2009. С. 23–32.
4. Цивільне законодавство України в умовах адаптації до приватного права ЄС: навч. посібник / за заг. ред. Є.О. Харитонова, К.Г. Некіт. Одеса: Юрид. л-ра, 2017. 308 с.
5. Аутсорсинг: создание высокоэффективных и конкурентоспособных организаций: учеб. пособие. М.: ИНФРА, 2003. 192 с.
6. Андерсен 3. Тринкл Б. Аутсорсинг в продажах / пер. с англ. М.: Издательство «Добрая книга», 2006. 416 с.
7. Хейвуд Дж.Б. Аутсорсинг: в поисках конкурентных преимуществ / пер. с англ. М.: Издат. дом «Вильямс». 2004. 176 с.
8. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии менеджмента: учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2009. 320 с.
9. Загородній А.Г., Партин Г.О. Аутсорсинг та його вплив на витрати підприємства. Фінанси України. 2009. № 9 (166). С. 87–97.
10. Дідух О.В. Сутність аутсорсингу та перспективи його застосування в Україні. Економічний простір. 2001. № 54. С. 173–182.
11. Cross J. IT Outsourcing: British Petroleums Competitive Approach. Harvard Business Review. May-June 1995. P. 94–102.
12. Ермошина Е.А. Что такое аутсорсинг? НКО «ИНКАХ¬РАН». URL: http://audit-it.ru/account5/audar29.php.
13. Микало О.І. Підходи до визначення терміна «аутсорсинг». Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2010. № 8. С. 111–115.
14. Податковий кодекс України: станом на 1 жовтня 2018 р. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 13–17.
15. Резніченко С.В. Договір аутсорсингу та сфери його застосування. Приватне право і підприємництво. 2014. Вип. 13. С. 125–128.
16. Садиков О.Н. Нетипичные институты в советском гражданском праве. Советское государство и право. 1979. № 2. С. 33–37.
17. Ойгензихт В.А. Нетипичные договорные отношения в гражданском праве. Душанбе, 1984. 128 с.
18. Єфименко М.М. Аналіз ГАТС як джерела міжнародного правового регулювання договору аутсорсингу. Правове життя сучасної України: матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу (м. Одеса, 16–17 травня 2013 р.) / відп. за вип. В.М. Дрьомін; НУ «ОЮА». Одеса: Фенікс, 2013. Т. 2. С. 766–768.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
79-82
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ