ТЕОРІЯ ПРАВОВІДНОШЕННЯ ЯК МЕТОДОЛОГІЯ ЮРИДИЧНОГО АНАЛІЗУ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ

  • О.М. Стасюк
Ключові слова: цивільне право, правовідношення, елемент, методологія, системний підхід, юридичний аналіз

Анотація

У статті обговорюються здобутки теорії правовідношення у зв’язку зі спробою розроблення системного підходу до юридичного аналізу цивільно-правових спорів.

Посилання

1. Азімов Ч.Н. Поняття цивільних правовідносин. Вісник університету внутрішніх справ. 1999. Вип. 6. С. 18–22. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_1999_6_7.
2. Цивільне право України: підручник: у 2-х кн. / за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О.В. Дзери, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України Н.С. Кузнєцової. К.: Юрінком Інтер, 2001. 864 с.
3. Постанова Верховного Суду від 20 лютого 2018 р. Справа N 904/10330/16. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/72428743.
4. Цивільне право України. Академічний курс у двох томах. Т. 1. Загальна частина: підручник / за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України Я.М. Шевченко. Київ: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. 520 с.
5. Цивільне право: підручник: у 2 т. / В.І. Борисова (кер. авт. кол.), Л.М. Баранова, Т.І. Бєгова та ін.; за ред. В.І. Борисо¬вої, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. Х. : Право, 2011. Т. 1. 656 с.
6. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Москва; Вид-во Фирма «СПАРК», 1995. 556 с.
7. Загальна теорія держави і права: підручник для студентів З14 юридичних вищих навчальних закладів / М.В. Цвік, О.В. Петришин, Л.В. Авраменко та ін.; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М.В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О.В. Петришина. Харків: Право, 2011. 584 с.
8. Шимон С.І. Співвідношення понять «об’єкт цивільних прав» та «об’єкт цивільних правовідносин» (до наукової дискусії). Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18: Економіка і право. 2010. Вип. 10. С. 217–225. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_018_2010_10_37.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
72-79
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ