ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ МАЙНОВИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ Й ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

  • Р.В. Панькевич
Ключові слова: захист права, майнові права та інтереси, держава, територіальні громади, суд

Анотація

Стаття присвячена комплексному й системному дослідженню теоретико-прикладних аспектів пра­вового регулювання захисту майнових прав та інтересів держави й територіальних громад у цивільно­му праві України.

Посилання

1. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики: Закон України URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2411-17.
2. Малеин Н.С. Гражданский закон и право личности в СССР. Москва: Юрид. лит-ра, 1981. 215 с.
3. Малеин Н.С. Охрана прав личности советским законодательством. Москва: Наука, 1985. 128 с.
4. Гражданское право / под ред. Ю.К. Толстого, А.П. Сергеева. Санкт-Петербург; Москва: Проспект, 1996. Ч. 1. 416 с.
5. Алексеев С.С. Общая теория права: в 2 т. Москва: Юрид. лит., 1981. Т. 1. 359 с.
6. Підлубна Т.М. Право на захист цивільних прав та інтересів: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. Київ, 2009. 20 с.
7. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: науково-практичний коментар. Київ: Правова єдність, 2009. С. 39.
8. Притика Ю.Д. Поняття і диференціація способів захисту цивільних прав та інтересів. Вісник Київського націо¬нального університету імені Тараса Шевченка. Серія «Юридичні науки». 2004. Випуск 60–62. С. 16–19.
9. Юридична енциклопедія / ред. Ю.С. Шемшученко та ін.; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. Київ: Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М.П. Бажана, 1998–2004. Т. 2: Д-Й. 741 с.
10. Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар: у 2 ч. / за заг. ред. Я.М. Шевченко. Київ: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. Ч. 1. 692 с.
11. Стефанчук Р.О. Цивільне право України: навчальний посібник. Київ: Прецедент, 2005.
12. Дякович М.М. Охорона і захист сімейних прав та інтересів нотаріусом: монографія. Київ: Істина, 2014. 520 с.
13. Сеник С.В., Лемик Р.Я. Цивільне процесуальне право: навчальний посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. 424 с.
14. Горшенев В.М., Недбайло П.Е. Процессуальная форма и ее социально-юридические возможности в социалистическом обществе. Юридическая процессуальная форма: Теория и практика. Москва, 1978.
15. Тимченко Г.П. Проблеми форм захисту цивільних прав та охоронюваних законом інтересів. Вісник Господар¬ського суду України. 2002. № 1. С. 211–214.
16. Харитнов Є.О., Саніахметова Н.О. Цивільне право України: підручник. Київ: Істина, 2003. 776 с.
17. Мацегорін О.І. Поняття та зміст захисту цивільних прав. Часопис Київського університету права. 2011. № 3. С. 143–146.
18. Янчук А. Учасники захисту цивільних прав. Підприємництво, господарство і право. 2016. № 3. С. 65–70.
19. Яроцький В. Л. Проблеми застосування захисту та самозахисту суб’єктивних цивільних прав. Приватноправо¬ве регулювання суспільних відносин: традиції, сучасність, перспектива: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Одеса, 19–20 квітня 2012 р. Київ: ТОВ «Білоцерківдрук», 2013. С. 64–67.
20. Ромащенко І.О. Порядок та форми захисту суб’єктивних цивільних прав та охоронюваних законом інтересів шляхом зміни та припинення правовідношення. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2017. Випуск 3. Том 1. С. 110–115.
21. Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу Украї¬ни, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів: Закон України. URL: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/2147%D0%B0-19/page.
22. Аналіз практики застосування судами ст. 16 Цивільного кодексу України. Вісник Верховного Суду України. 2014. Випуск № 8 (168). URL: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/ vsu.nsf/(documents)/6AF1EBA6DF621DEDC2257CE60053F FC3.
23. Постанова Верховного Суду України від 21.05.2012 у справі № 6-20цс11. URL: http://reyestr.court.gov.ua/ Review/24704776.
24. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18.03.2004 № 1618-ІV. URL: http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/1618-15.
25. Лесько А. Захист цивільних прав та інтересів судом: нові аспекти. URL: https://censor.net.ua/blogs/3038431/zahist_ tsivlnih_prav_ta_nteresv_sudomnov_aspekti.
26. Цивільний кодекс Української РСР від 18.07.1963. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1540-06.
27. Тимченко Г.П. Способи та процесуальні форми захисту цивільних прав: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2002. 21 с.
28. Коссак В.М. Здійснення та захист цивільних прав. Цивільне право України: підручник / за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. Київ, 2002. Кн. 1. С. 216–218.71
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
67-71
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ