ПРАВО НА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

  • О.С. Кізлова
Ключові слова: персональні дані, право на захист, Інтернет, об’єкт цивільних прав

Анотація

Стаття присвячена аналізу нормативних положень про право на захист персональних даних у мере­жі Інтернет у національному законодавстві та праві ЄС. Досліджено основні поняття та категорії, які використовуються в нормативних актах.

Посилання

1. Закон № 383 – Закон України від 03.07.2013 р. № 383-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи захисту персональ¬них даних». Закон № 2135 — Закон України від 18.02.92 р. № 2135-XII «Про оперативно-розшукову діяльність». Закон № 2297 – Закон України від 01.06.2010 р. № 2297-VI «Про захист персональних даних». Закон № 2438 – Закон України від 06.07.2010 р. № 2438-VI «Про ратифікацію Конвен¬ції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового протоколу до Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних стосовно органів нагляду та транскордонних потоків даних». Закон № 2657 – Закон України від 02.10.92 р. № 2657-XII «Про інформацію». Закон України «Про державну таємницю» від 21.01.1994 № 3855-XII. О европейских странах, подписавших Конвенцию № 108 Совета Европы в связи с автоматизированной обработкой персональных данных. URL: http://www.conventions.coe.int/Treaty/EN/ searchsig. asp?NT=108&CM=1& DF=.../0.
2. Тищенко К. Доступ до даних реєстрантів доменних імен ускладниться: наслідки для України. URL: http://jurblog. com.ua/2017/12/dostup-do-danih-reestrantiv-domennih-imen-u-es-uskladnitsya-naslidki-dlya-ukrayini/.
3. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством [...] Україна, Європейський Союз, Євратом [...] редакція від 30.11.2015. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/984_011/ page8.
4. Кулініч О.О. Цивільно-правовий захист персональних даних фізичних осіб // Актуальні проблеми держави і права № 33. С. 41.
5. Кохановська О.В. Інформація як нематеріальне благо та захист інформаційних прав згідно із Цивільним кодексом України. URL: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(doc uments)/6700A809B011484FC2257B7B004D77FF.
6. Обуховська Т. Класифікація персональних даних та режиму доступу до них. Вісник Національної академії державного управління. URL: http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2013-1-13.pdf.
7. Козак В. Захист персональних даних та правила приватності при дослідженнях в Інтернет. URL: http://uam.in.ua/ upload/medialibrary/de7/de7199d7eeaf41d8582cbff76d2f4368. pdf.
8. Обговорення в Асамблеї 7 жовтня 2011 (36-е засідання) (див. Doc. 12695, доповідь Комісії з культури, науки та освіти, доповідач: пані Рихтер; Doc. 12726, висновок Комісії з юридичних питань і прав людини, доповідач: пан Саллес). Текст прийнятий Асамблеєю 7 жовтня 2011 року (36-е засідання). Див. також Рекомендацію 1984 (2011).
9. Гулак Г.М. Системи захисту персональних даних в сучасних інформаційно-телекомунікаційних системах. Сучасний захист інформації. 2017. № 2. С. 65. URL: http://nbuv.gov. ua/UJRN/szi_2017_2_12.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
52-56
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ