ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

  • І.А. Толкачова
  • Я.Ю. Матвійчук
Ключові слова: Національна поліція України, безпека, служба, злочинність, права і свободи людини

Анотація

Стаття присвячена аналізу Закону України «Про Національну поліцію». Сконцентровано увагу на особливостях правового статусу органів Національної поліції України, досліджено порядок їхнього формування, повноваження та структуру.

Посилання

1. Про Національну поліцію: Закон України від 2 липня 2015 року. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 40–41. Ст. 379.
2. Положення про патрульну службу МВС: затверджено наказом Міністерства внутрішніх справ України від 2 липня 2015 року. № 796 URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ z0777-15.
3. Положення про Національну поліцію: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 877. URL: http://zakon.rada.gov.ua/go/877-2015-%D0%BF.
4. Любова Н.О. Діяльність поліції щодо повернення довіри населення та налагодження зв’язків із громадськістю. Актуальні проблеми охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки в сучасних умовах: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 20 листопада 2015 р.). Дніпропетровськ: Дніпр. держ. ун-т вн. справ, 2015. С. 162–165.
5. Закон України «Про Національну поліцію»: наук.-практ. коментар / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В.В. Сокуренка; О.І. Безпалова, К.Ю. Мельник, О.О. Юхно та ін.; передм. В.В. Сокуренка. Харків, 2016. 408 с.
6. Малишев Б. Перший рік поліції: проблеми законодавчого регулювання. URL: https://antydot.info/authors/pershyj-rik-politsiji-problemy-zakonodavchoho-rehulyuvannya/.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
42-44
Розділ
СЕКЦІЯ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО