ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ КАТЕГОРІЇ «ЕФЕКТИВНІСТЬ» У ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

  • В.В. Сидоренко
Ключові слова: теоретичні поняття, категорія, ефект, ефективність, правові відносини, концептуальні аспекти, кількісно-якісні витрати, результативність, вплив, оптимізація, задоволення потреб

Анотація

Стаття присвячена визначенню поняття «ефективність» і теоретичному аналізу методологічних ас­пектів визначення можливості її використання під час дослідження й оцінювання правових явищ. Про­аналізовано загальнотеоретичні основи категорії «ефективність» і запропоновано авторський підхід до визначення її змісту й сутності. Визначено роль загальнотеоретичних передумов використання ефек­тивності як однієї з основоположних характеристик оптимального функціонування юридичних кон­струкцій. Досліджено основні закономірності теоретичної значущості філософсько-правової сутності поняття ефективності й передумови визначення її цінності щодо використання в праві. Запропоновано узагальнені підходи для оптимального з’ясування сутності категорії «ефективність» в аспекті її прак­тичного використання юридичною наукою.

Посилання

1. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений / под ред. С.И. Ожегова и Н.Ю. Шве¬довой. Москва, 1995. 1208 с.
2. Разумов В., Сизиков В. Категориальный аппарат в современном естествознании. Философия науки. 2004. № 1. С. 3–29.
3. Тейлор Ф. Принципы научного менеджмента / пер. с англ. Москва, 1991. 104 с.
4. Эмерсон Г. Двенадцать принципов эффективности / пер. с англ. Москва, 1993. 350 с.
5. Мельник Л.Г., Корінцева О.І. Економіка підприємства. Суми, 2004. 412 с.
6. Урсул А.Д. Проблема эффективности в современной науке. Кишинев, 1985. 256 с.
7. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. та голов. ред. В.Т. Бусел. Київ, 2005. 1728 с.
8. Головянко В.В. Эффективность правового воспитания: понятие, критерии, методика измерения. Киев, 1985. 203 с.
9. Алексеев С.С. Эффективность правовых норм. Москва, 1980. 282 с.
10. Шаргородский М.Д. Наказание, его цели и эффективность. Ленинград, 1973. 376 с.
11. Самощенко И.С. Никитинский В.И., Венгеров А.Б. К методике изучения эффективности правовых норм. Советское государство и право. 1971. № 3. С. 70–71.
12. Андрющенко М.Н. Понятие эффективности и его философский смысл. Ученые записки кафедр общественных наук вузов г. Ленинграда. Вып. 12. С. 42–53.
13. Волынский В.А. Криминалистическая техника. Наука – техника – общество – человек. Москва, 2000. 318 с.
14. Теорія держави і права / А.М. Колодій та ін. Київ, 2002. 368 с.
15. Капогузов Е.А. Европейский опыт дебюрократизации и возможности его применения на постсоветском пространстве. Наукові праці Донецького національного технічного університету. 2010. Вип. 38-1. С. 84–87.
16. Пашов Р.І. Управління та бюрократія: від функції до дисфункції. Грані. 2012. № 2 (82). С. 56–61.
17. Марочкин С.Ю. Проблема эффективности норм международного права. Иркутск, 1988. 152 с.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
34-37
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ