ЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ В ІСТОРИЧНІЙ ШКОЛІ ПРАВА

  • О.В. Мінченко
Ключові слова: мова, історична школа права, звичай, народ, народний дух

Анотація

Стаття присвячена висвітленню лінгвістичного аспекту в історичній школі права. Акцентується ува­га на запереченні універсального характеру права, оскільки право, як і мова, є відображенням розвитку народного духу, його втіленням. Зазначається, що простежується взаємозв’язок мови і права як явищ соціокультурних.

Посилання

1. Косцова І.П. Герменевтичний метод тлумачення норм права: історична та юридична дивергенція. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/germenevticheskiy-metod-tolkovaniya-norm-prava-istoricheskaya-i-yuridicheskaya-divergentsiya ст. 154.
2. История политических и правовых учений / под ред. Лейста. Зерцало. 1999. URL: http://www.bibliotekar.ru/istoria-politicheskih-i-pravovyh-ucheniy-1/index.htm.
3. Пухта Г.Ф. Энциклопедия права. Немецкая историческая школа права. Челябинск: Социум, 2010. С. 423–510.
4. Огієнко І. Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народу. Київ: Видавництво Книгарні Є. Череповського, 1918. 272 с.
5. Демиденко Г.Г. Історія вчень про право і державу: підруч. для студ. юрид. вищих навч. закл. Харків: Консум, 2004. 432 с.
6. Венская декларация и Программа действий. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_504.
7. Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций. Утверждена Резолюцией 55/2 Генеральной Ассамблеи от 8 сентября 2000 года. URL: http://zakon2.rada.gov. ua/laws/show/995_621.
8. Терзі О.С., Аракелян Г.А. Формування історичної школи права. Наука. Релігія. Суспільство. 2012. № 3. С. 28–31.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
30-33
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ