ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЛОКАЛЬНИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

  • Я.В. Ковач (Волошина)
Ключові слова: локальні нормативно-правові акти місцевого самоврядування, процес розробки локальних нормативно-правових актів місцевого самоврядування, порядок та умови набуття чинності локальними нормативно-правовими актами місцевого самоврядування

Анотація

Стаття присвячена вивченню деяких проблем правового регулювання питання реалізації локальних нормативно-правових актів місцевого самоврядування, зокрема дослідженню проблемних аспектів, пов’язаних із моментом набуття ними чинності.

Посилання

1. Барський В.Р. Нормотворчість представницьких органів місцевого самоврядування в Україні [Текст]: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02; Одеська національна юридична академія. О., 2006. 18 с.
2. Воронов М.П. Місцеве самоврядування України та його акти. К.: НМК ВО, 1992. 137 с.
3. Петришина М.О. Нормотворча діяльність в органах місцевого самоврядування в Україні [Текст]: монографія. Х.: Право, 2011. 232 с.
4. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/ laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80.
5. Про затвердження Регламенту Харківської міської ради 6 скликання: Рішення 2 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22 грудня 2012 р. № 17/10. URL: http://www. city.kharkov.ua/uk/document/pro-zatverdzhennya-reglamentu-harkivskoyi-miskoyi-radi-6-sklikannya-42535.html.
6. Про Регламент Львівської міської ради 6-го скликання: Ухвала Львівської міської ради № 304 від 31.03.2011. URL: http://www8.city-adm.lviv.ua/inteam%5Cuhvaly.nsf/%28Search ForWeb%29/54D97DC3727113C4C2257872002D5D49?OpenD ocument.
7. Про Регламент Вінницької міської ради 7 скликання: Рішення Вінницької міської ради № 75 від 25.12.2015. URL: http://vmr.gov.ua/Docs/CityCoun cilDecisions/2015/%E2%84%9675%2025-12-2015%20 %D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D0%A0%D0%B5%D0%B 3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82. pdf.
8. Про Регламент Ужгородської міської ради VII скликання: Рішення Ужгородської міської ради від 18.03.2016. URL: http://rada-uzhgorod.gov.ua/rada_docs/18-03-16-pro-reglament-uzhgorodskoyi-miskoyi-rady-vii-sklykannya/.
9. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон України від 11.09.2003 № 1160-IV. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1160-15.
10. Петришина М.О. Нормотворча діяльність в органах місцевого самоврядування в Україні [Текст]: монографія. Х.: Право, 2011. 232 с.
11. Розпорядження Харківського міського голови № 614 від 27.03.2003 р. про затвердження Порядку ведення міського реєстру актів Харківської міської ради, міського голови та виконавчих органів міської ради. URL: https://doc.citynet. kharkov.ua/uk/.
12. Рішення Івано-Франківської міської ради від 2.06.2011 р. № 209-10 про затвердження Положення про Реєстр актів органів місцевого самоврядування м. Івано-Фран¬ківська. URL: http://www.namvk.if.ua/dt/1621/.
13. Соляннік К.Є. Припинення дії актів органів місцевого самоврядування: проблеми реалізації. Вісник ЦВК. № 1(15). 2009. С. 90–93.
14. Постанова Верховного Суду України від 24 жовтня 2011 р. URL: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/D5785A 273956DCFCC22579D5002F0303?OpenDocument.
15. Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 6.07.2005 № 2747-IV. URL: http://zakon0.rada.gov. ua/laws/show/2747-15.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
23-25
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ